PROWADZĄCY:

Ekonomista, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, budżetowania zadaniowego i audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, administracji publicznej. Trener oraz doradca Ministerstwa Finansów z w/w tematów. Autorka artykułów w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem wewnętrznym. Obecnie Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim oraz Kierownik Referatu Audytu Wewnętrznego – audytor wewnętrzny w Izbie Administracji Skarbowej. Współautor szczegółowych wytycznych Ministra Finansów dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem.

PROGRAM:

1. Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem – przypomnienie wybranych zagadnień:

1.1 Kontrola zarządcza – obszar i zakres zastosowania kontroli zarządczej w dziale księgowości.

1.2 Jak dobrze zarządzać działem księgowości? Kluczowe czynniki sukcesu. Kontrola zarządcza jako instrument wspierający dobre zarządzanie.

1.3 Rola i obowiązki kierownika jednostki głównego księgowego w zakresie kontroli zarządczej.

2. Dyscyplina finansów publicznych a kontrola zarządcza.

2.1 Dyscyplina finansów publicznych i odpowiedzialność za jej naruszenie – wprowadzenie.

2.2 Podstawowe zagadnienia ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – wprowadzenie.

2.3 Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

  • odpowiedzialność kierownika jednostki z tytułu nieprawidłowego prowadzenia gospodarki finansowej oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej,
  • odpowiedzialność głównego księgowego za niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli,
  • odpowiedzialność osób upoważnionych przez kierownika w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, rachunkowości.

3. Standardy kontroli zarządczej Ministra Finansów – rola i zastosowanie w dziale księgowości:

3.1.  Środowisko wewnętrzne.

3.2.  Cele i zarządzania ryzykiem.

3.3.  Mechanizmy kontroli.

3.4.  Informacja i komunikacja.

3.5.  Monitorowanie i ocena.

4. Dział księgowości w systemie zarządzania ryzykiem:

4.1 Identyfikacja ryzyka w dziale księgowości.

4.2 Szacowanie skutków i prawdopodobieństwa ryzyka.

4.3 Określanie reakcji na ryzyko.

4.4 Mechanizmy kontrolne.

5. Samoocena kontroli zarządczej w dziale księgowości:

  • Istota samooceny.
  • Narzędzia stosowane przy samoocenie.
  • Doskonalenie przyjętych rozwiązań w dziale księgowości.

6. Podsumowanie szkolenia.