PROWADZĄCY:

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki ; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny , audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych; członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Trener przeprowadził ok. 85 szkoleń z zakresu kontroli zarządczej, w których uczestniczyło pond 1600 osób zatrudnionych w administracji publicznej.

PROGRAM:

1. Obowiązki w zakresie kontroli zarządczej.

2. Kontrola zarządcza a inne rodzaje kontroli (kontrola finansowa, funkcjonalna, instytucjonalna i in.).

3. Kontrola zarządcza a audyt.

4. Organizacja i koordynacja zadań w kontroli zarządczej (podział zadań i obowiązków, powierzanie uprawnień).

5. Wyznaczanie oraz monitorowanie celów i zadań.

6. Kontrola zarządcza a budżet i wieloletnia prognoza finansowa.

7. Roczny plan działalności.

8. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

9. Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej:

  • pojęcie ryzyka,
  • identyfikacja ryzyka,
  • metody analizy ryzyka (np. COSO I, COSO II),
  • tolerowany poziom ryzyka,
  1. – reakcja na ryzyko (przeciwdziałanie, minimalizacja).

10. Tworzenie procedur kontroli zarządczej.

11. Standardy kontroli zarządczej.

12. Samoocena w kontroli zarządczej.

 

Istota szkolenia:

Przybliżenie uczestnikom zmian w ustawie o finansach publicznych dotyczących wprowadzenia kontroli zarządczej oraz jej wpływu na funkcjonowanie placówki oświatowej, jej wpływ na wzmocnienie kontroli i przejrzystość finansów publicznych oraz weryfikacja i pomoc w przygotowaniu  dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej w placówce.