PROWADZĄCY 1:

Szkoleniowiec i doradca z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, organizacji pozarządowych. Prowadzi szkolenia z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych oraz różnych ośrodków szkoleniowych w kraju od 2008 r. dodatkowo prowadzi doradztwo dla jednostek sektora finansów publicznych. Autorka wielu publikacji w miesięcznikach Finanse Publiczne, Przetargi Publiczne, Rachunkowość Budżetowa.

PROWADZĄCY 2:

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w zakresie sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej oraz finansów publicznych.

PROWADZĄCY 3:

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca publicznej uczelni ekonomicznej, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka licznych artykułów specjalistycznych na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych na temat rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

PROWADZĄCY 4:

Długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego, autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości.

 

PROGRAM:

I. Podstawowe pojęcia w finansach publicznych – 01 wrzesień 2021r.

1. Co to są środki publiczne; co to są dochody publiczne; na co przeznacza się środki publiczne.
2. Formy jednostek sektora finansów publicznych; kto tworzy sektor finansów publicznych; kto tworzy, łączy, likwiduje jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.
3. Jak realizowana jest zasada jawności; co podajemy do publicznej wiadomości i w jakim terminie.
4. Zasady gospodarowania środkami publicznymi: na co mogą być ponoszone wydatki publiczne; w jaki sposób powinny być dokonywane wydatki publiczne.
5. Co obejmuje państwowy dług publiczny jakie tytuły dłużne; jak obliczany jest dług publiczny.
6. Zasady ogólne zaciągania zobowiązań przez jednostki sektora finansów publicznych: kto może zaciągać zobowiązania i w jakim zakresie.
7. Obowiązki głównego księgowego: o czym świadczy podpis głównego księgowego; jakie ma prawa i obowiązki główny księgowy.
8. Odpowiedzialność kierownika jednostki: za co odpowiada kierownik jednostki sektora finansów publicznych.

 

II. Klasyfikacja budżetowa i jej funkcja – 06 wrzesień 2021 r.

1. Kogo obowiązuje klasyfikacja budżetowa i jej funkcje
2. Części, działy, rozdziały: kogo dotyczą części budżetowe; jakimi symbolami oznaczamy działy i rozdziały; podstawowe podziałki klasyfikacji budżetowej w jednostkach sektora finansów publicznych.
3. Dochody: symbole paragrafów dochodowych wywołujące problemy w jej stosowaniu m.in.: 063, § 064; §088; § 094, a § 097 oraz § 095;§ 217, 231-233, 269, 271, 299, 635, 661-663, 668.
4. Wydatki: symbole paragrafów wydatkowych wywołujące problemy w jej stosowaniu m.in.: do § 401, § 302 oraz 303; § 419; § 441, 442 w związku z § 470; § 470 w związku z § 421, § 422, § 430; § 422, § 424 w związku z objaśnieniami w § 421; § 439; §§ 231-233, 272-273, § 656, 657, 658; 661-663
5. Przychody: symbole paragrafów w tym nowe paragrafy 905, 906, 907
6. Rozchody: symbole paragrafów
7. Nieprawidłowości w klasyfikowaniu dochodów i wydatków stwierdzane przez kontrole zewnętrzne i wewnętrzne jednostek.

 

III. Gospodarowanie składnikami majątkowymi inwentaryzacja – 13 wrzesień 2021 r.

 1. Podstawy prawne.
 2. Istota, cel i zakres inwentaryzacji, w tym omówienie sytuacji problemowych w obliczu pandemii koronawirusa i wskazanie możliwych rozwiązań.
 3. Metody przeprowadzania inwentaryzacji:
 • Spis z natury;
 • Uzgadnianie sald;
 • Weryfikacja sald.
 1. Wymóg porównania zasobu nieruchomości.
 2. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji.
 3. Organizacja inwentaryzacji – obowiązkowe czynności, jakie należy wykonać przed, w trakcie oraz po inwentaryzacji w tym:
 • Opracowanie planu i harmonogramu inwentaryzacji.
 • Wydanie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
 • Powołanie przewodniczącego oraz członków komisji inwentaryzacyjnej – powierzenie obowiązków przewodniczącemu jak i członkom komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.
 • Szkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej.
 • Spis z natury – praktyczne wskazówki.
 • Właściwe wypełnianie arkuszy spisu z natury.
 • Zasady i odpowiedzialność w zakresie podmiotowym i przedmiotowym przy potwierdzaniu sald.
 • Podstawowe czynności i dokumentacja w inwentaryzacji metodą weryfikacji.
 • Znakowanie składników majątkowych oraz pól spisowych.
 • Dokumentowanie czynności inwentaryzacyjnych na poszczególnych etapach.
 • Protokół różnic inwentaryzacyjnych.
 • Końcowe wnioski i rekomendacje.
 • Kontrola i nadzór.
 1. Inwentaryzacja
 2. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania.
 4. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych.
 5. Ujmowanie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych oraz zasady dokonywania kompensat.
 6. Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji.
 7. Odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych.
 8. Przykładowe zarządzenie w sprawie inwentaryzacji.
 9. Dyskusja.

 

IV. Dochody i wydatki jednostek budżetowych – praktyczne aspekty realizacji – 16 wrzesień 2021 r.

1.Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:

 • należności krótkoterminowe i długoterminowe,
 • nadpłaty,
 • zaległości,
 • przedawnienia,
 • należności sporne i wątpliwe.

2. Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności i kosztów upomnień – terminy, zasady; odsetki a kary. Zmiany stawek niektórych odsetek.

3. Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców (40/70/100 euro) – zasady, ewidencja.

4. Odpisy aktualizujące należności budżetowych – zasady, ewidencja.

5. Windykacja należności – krok po kroku – ewidencja:

 • upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne,
 • wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy – należności cywilnoprawne,
 • kontrahent w likwidacji, upadłości
 • postanowienia komornicze
 • zakończenie postępowania egzekucyjnego
 • koszty egzekucji.

6. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:

 • umorzenie należności,
 • odroczenie terminu płatności,
 • rozłożenie zaległości na raty.

7. Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych.

8. Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, remontów:

 • ewidencja księgowa,
 • klasyfikacja budżetowa.

9. Wydatki niewygasające.

10. Zobowiązania finansowe, w tym wymagalne – pojęcie, zasady prowadzenia ewidencji analitycznej. Zaangażowanie.

11. Odsetki od zobowiązań wymagalnych – ewidencja.

12. Powiązanie i rozliczanie dochodów i wydatków z budżetem.

13. Dochody i wydatki w sprawozdawczości budżetowej – najczęstsze błędy i nieprawidłowości.

14. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

15. Pytania.

 

V. Zasady (polityka) rachunkowości w 2021 roku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – 20 wrzesień 2021 r.

1. Polityka rachunkowości – istota, funkcje.
2. Elementy polityki rachunkowości.
3. Zakres odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego za politykę rachunkowości.
4. Zasady opracowania, wdrażania i dokonywania  zmian w polityce rachunkowości.
5. Polityka rachunkowości jako ważny element kontroli zarządczej, w tym powiązanie polityki rachunkowości z innymi procedurami wewnętrznymi.
6. Praktyczne aspekty zasady istotności i uproszczenia stosowane w jednostkach samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych.
7. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w systemach informatycznych.
8. Omówienie wybranych problemów rachunkowości samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, w tym:
a) zasady ujmowania (planowania, wykonania i ewidencji) dochodów i wydatków budżetowych, w tym związanych z Covid-19.
b) zasady gospodarki kasowej,
c) karty płatnicze,
d) rachunkowość środków trwałych, ze szczególnym uwzględnieniem KSR nr 11 i stanowiska w sprawie gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.
9. Szczegółowa charakterystyka wybranych kont zawartych w załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r., uwzględniając zapotrzebowanie na informacje ujmowane m.in. w sprawozdaniach finansowych i budżetowych.
10. Najczęściej popełniane nieprawidłowości w zapisach polityki rachunkowości.

 

VI. Gospodarowanie składnikami majątkowymi, umorzenie/amortyzacja – 24 wrzesień 2021 r.

 1. Definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 2. Nabywanie i powierzanie składników majątkowych niezbędnych przy świadczeniu pracy zdalnej i telepracy w dobie pandemii koronawirusa, w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. Komputery zakupione przez Gminę w ramach ,,Zdalnej Szkoły” – powierzenia, ewidencja.
 4. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych.
 5. Ewidencja pozostałych środków trwałych oraz możliwości stosowania wyłączeń.
 6. Prowadzenie ewidencji pozabilansowej środków trwałych w ujęciu ilościowym.
 7. Podstawowa dokumentacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 8. Pojedynczy i zbiorczy numer inwentarzowy – wymogi prawne dotyczące znakowania – przykładowe rozwiązania.
 9. Klasyfikowanie środków trwałych zgodnie z KŚT i klasyfikacja budżetową.
 10. Ulepszenie a remont środków trwałych.
 11. Metody amortyzacji oraz możliwość jednorazowego umorzenia składników majątkowych.
 12. Uzgadnianie ewidencji syntetycznej i analitycznej.
 13. Składniki darowane oraz składniki ujawnione – przykładowe rozwiązania.
 14. Procedury przy likwidacji środków trwałych – przykładowe rozwiązania.
 15. Nieprawidłowości w zakresie szeroko rozumianej gospodarki składnikami majątkowymi oraz sposoby ich rozwiązywania i zapobiegania.
 16. Znaczenie terenu strzeżonego.
 17. Dyskusja.

 

VII. Sprawozdanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w dobie Covid-19 – 28 wrzesień 2021 r.

1. Sprawozdanie finansowe (w tym: jednostkowe sprawozdanie finansowe, sprawozdanie finansowe jednostki obsługiwanej przez CUW, sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego) w świetle aktualnych przepisów prawa w 2020 roku: istota, cel, zakres.

2. Wzorce, terminy i forma sprawozdania finansowego.

3. Obowiązek publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego.

4. Rozliczanie wyników inwentaryzacji jako pierwszy krok do wiarygodnych danych sprawozdawczych, w tym z uwzględnieniem skutków Covid -19.

5. Zakres ujawnień związanych z Covid – 19.

6. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

7. Bilans jednostki: zasady sporządzania oraz wycena  bilansowa aktywów i pasywów, w tym: koszty i przychody na przełomie roku, odpisy aktualizujących wartość aktywów (zasady tworzenia, wykorzystania oraz rozwiązania odpisów aktualizujących wartość należności i materiałów a także odpisów z tytułu trwałej utraty środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych).

8. Rachunek zysków i strat jednostki: ustalenie oraz prezentacja przychodów i kosztów.

9. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – zasady sporządzania, omówienie istotnych pozycji zestawienia.

10. Informacja dodatkowa – cel, zakres, forma, omówienie poszczególnych wierszy, propozycja prezentacji danych szczegółowych.

 

VIII. Obowiązki w zakresie sprawozdawczości budżetowej i w zakresie operacji finansowych   – 04 październik 2021 r.

 1. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej i sprawozdań  zakresie operacji finansowych
  2. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań budżetowych: Rb-27S; Rb-27ZZ; Rb-50; Rb-28S; Rb-28NWS; Rb-34S;
  3. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań w zakresie operacji finansowych: Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN, Rb-UZ;
  4. Zasady i obowiązki sporządzania korekt sprawozdań;
  5. Najczęściej występujące nieprawidłowości w sporządzanych sprawozdaniach.

 

IX. Plan finansowy podstawą gospodarki finansowej jednostki – 07 październik 2021 r.

1. Powiązanie z budżetem jednostki samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek budżetowych;
2. Kto ma obowiązek opracować w jakim terminie i w jakiej szczegółowości;
3. Kiedy i kto opracowuje plan finansowy; komu przekazywany jest plan finansowy;  w jakiej szczegółowości sporządzamy plan finansowy;
4. Kto może dokonywać zmian w planie finansowym; jakie ma obowiązki.
5. Ewidencja księgowa planu oraz jego zmian: jak wygląda ewidencja zmian w planie finansowym; kto ją prowadzi.
6. Co to jest zaangażowanie; kto jest odpowiedzialny za zaangażowanie;
7. Na jakich kontach prowadzona jest ewidencja księgowa zaangażowania; jakie dokumenty stanowią podstawę do ewidencji księgowej.
8. Wydzielony rachunek dochodów i wydatków z art. 223 ustawy o finansach publicznych: kto go tworzy; jakie są obowiązki w przypadku utworzenia takiego rachunku; jakie dochody mogą być tam gromadzone; jakie wydatki mogą być ponoszone.

 

X. Pojęcie i zasady odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i inne zagadnienia – 12 październik 2021 r.

1. Odpis aktualizacyjny – ewidencja księgowa, zasady wykazywania w sprawozdaniach;
2. Pojęcie i zasady odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
3. Katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych;
4. Kary i skutki przypisania odpowiedzialności;
5. Najczęstsze naruszenia – przykłady na podstawie orzecznictwa komisji orzekającej w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.