PROWADZĄCY:

Wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w tym studiów podyplomowych na wydziale Finansów. Jest dyplomowanym księgowym, z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Załączniki: zarządzenia dt. gospodarki majątkiem, instrukcja inwentaryzacyjna oraz dokumentacja związana z inwentaryzacją

PROGRAM:

1. Fundusz Instytucji Kultury oraz Fundusz Rezerwowy –

2. Przekazanie majątku Instytucji Kultury (jaka forma ) – błędy w przekazywaniu majątku.

3. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały- specyfikacja warunków , których spełnienie pozwala uznać składnik majątku za środek trwały.

4. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych  – pojedynczych i zbiorczych:

 • Ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych,
 • Szczególne kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych.

5. Wartość początkowa środka trwałego:

 • Ogólne zasady ustalania wartości początkowej,
 • Ustalanie ceny nabycia lub jej odpowiednika na potrzeby wyceny początkowej środka trwałego,
 • Ustalenie kosztu wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej środka trwałego,
 • Koszty i przychody finansowania zewnętrznego.

6. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie – źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencja –  po zmianach przepisów.

7. Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw, zbiorów (materiałów) bibliotecznych, eksponatów, pamiątek i dzieł sztuki – ich  odpisy aktualizacyjne.

8. Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego  – kryteria klasyfikacji nakładów dotyczące ulepszenia lub bieżącego użytkowania środka trwałego:

 • Ulepszenia środków trwałych – i ich rodzaje,
 • Nakłady na bieżącą eksploatację- remont ,konserwacja, części.

9. Amortyzacja środka trwałego  – terminy, weryfikacja:

 • Pojęcie amortyzacji,
 • Metody amortyzacji,
 • Stawki (stopy) amortyzacji,
 • Amortyzacja uwzględniająca różny okres użytkowania części składowych, dodatkowych lub peryferyjnych obiektu środka trwałego,
 • Odpisy amortyzacyjne od obiektów zbiorczych,
 • Jednorazowy odpis wartości początkowej.

10. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego  – ogólne zasady zaprzestania ujmowania środków trwałych:

 • Sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie,
 • Likwidacja, niedobór środka trwałego,
 • Odłączenie, przełączenie części dodatkowej lub peryferyjnej,
 • Przekwalifikowanie (w tym do nieruchomości zaliczanych do inwestycji).

11. Techniczno-organizacyjne problemy ewidencji środków trwałych  – dokumentacja obrotu.

12. Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz   inwestycji – rodzaje , terminy, metody, organizacja i dokumentacja ( w załączeniu wzory.