PROWADZĄCY:

Radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

PROGRAM:

1.Podstawy prawne dotyczące pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych na gruncie nowej ustawy.

2. Rola organizacji związkowych, rad pracowniczych i przedstawicielstwa załogi jako podmiotu kontrolującego kasy. Jaki jest obowiązek pracodawcy.

3. Członek KZP – nowe uprawnienia, kto może być członkiem KZP.

4. Zaskarżanie uchwał Walnego Zebrania.

5. Statut jako podstawa działania KZP:

a) jak prawidłowo opracować statut

b) obligatoryjne elementy statutu

c) statut PKZP a regulamin KZP, czy regulamin jest potrzebny

d) omówienie przykładowych statutów- ćwiczenia praktyczne.

6. Umowa między pracodawcą a KZP – podstawy prawne, konieczne zapisy, co się zmienia

7. W jaki sposób prawidłowo sporządzić umowę między KZP a pracodawcą. Jakie elementy winna zawierać umowa. Czy umowa jest obowiązkowa.

8. Porozumienie między pracodawcami w przypadku Międzyzakładowych Kas, jak działa MKZP, charakterystyka MKZP, odrębności i podobieństwa.

9. Koszty działania KZP i MKZP.

10. Deklaracje członkowskie, nowe oświadczenia o zgodach, przykładowe wzory oświadczeń, jak powinna wyglądać deklaracja po zmianach.

11. Osoby uprawnione do wypłaty wkładów po śmierci kim mogą być – nowe obowiązki kasy, osób uprawnionych, a co ze zgłoszeniem do organu podatkowego??

12. Zasady gromadzenia wkładów w PKZP, co zmienia się w funduszach KZP, co z funduszem zapomogowym.

13. Zasady udzielania pożyczek z PKZP, rola poręczycieli, kto może być poręczycielem na gruncie nowej ustawy, obowiązki pracodawcy względem poręczycieli.

14. Umowa pożyczki.

15. Brak spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę i procedura postępowania, co z pozwem do sądu.

16. Kiedy można skreślić członka z KZP, zasady po zmianach, uchwały zarządu, ich uzasadnianie i doręczanie.

17. Przychody i koszty związane z funkcjonowaniem PKZP – interpretacje podatkowe.

18. Dokumenty wykorzystywane w związku z działalnością KZP:

a) deklaracja przystąpienia do PKZP.

b) wniosek o udzielenie pożyczki

c) wniosek o skreślenie z listy członków i zwrot wkładów

d) oświadczenie poręczyciela

e) wniosek o częściowy zwrot wkładów

f) wniosek o przeksięgowanie wkładów na poczet zadłużenia

g) wniosek o zapomogę

h) wniosek o wcześniejszą spłatę zadłużenia

i ) wniosek o uzupełnienie wkładów

j) protokoły z posiedzeń organów KZP

k) uchwały organów

l) oświadczenia o zgodzie na potrącenia

m) oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych

n) protokoły z przeglądu danych

o) polityka rachunkowości

p) inne

19. Organy PKZP, w jaki sposób działają, dokumentacja, protokoły, posiedzenia:

a) walne zebranie członków i jego kompetencje- zmiany w ustawie, zwoływanie, posiedzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co z delegatami-zmiany

b) zarząd PKZP i jego kompetencje – zmiany, posiedzenia zarządu, nowe obowiązki i uprawnienia, wniosek o REGON, dostosowanie statutu

c) komisja rewizyjna i jej kompetencje – zmiany

20. Likwidacja PKZP – przyczyny i obowiązki, jakie zmiany.

21. Ochrona danych osobowych w kasach zapomogowo pożyczkowych. KZP jako Administrator Danych Osobowych:

a) inspektor ochrony danych osobowych – czy jest konieczność wyznaczenia ?

b) obowiązki informacyjne

c) zgoda

d) zabezpieczenia

e) dokumentacja przetwarzania danych

g) naruszenia ochrony danych osobowych

h) powierzenie danych osobowych?

i) rejestr czynności przetwarzania.

j) i inne

22. Egzekucja z wkładów w KZP.

23. Orzecznictwo i interpretacje podatkowe – odpowiedzi na pytania uczestników:

a) do kiedy trzeba dostosować statuty KZP

b) ochrona danych w KZP, obowiązkowe oświadczenia, przeglądy danych, ustalanie okresu przechowywania danych osobowych

c) zmiany ustawy a obecna praktyka.

24. Dyskusja.