PROWADZĄCY:

Praktyk, inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miasta. Prowadzi sprawy dotyczące rozgraniczenia nieruchomości, podziałów nieruchomości, ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność gminy, sporządzania deklaracji na podatek od nieruchomości. Absolwentka Politechniki Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii oraz studiów podyplomowych z Wyceny nieruchomości.

PROGRAM:

 1. Podstawowe pojęcia: nieruchomość, działka ewidencyjna, działka budowlana, granica nieruchomości
 2. Rodzaje podziałów nieruchomości: podział geodezyjny, podział prawny, podział wieczystoksięgowy
 3. Wniosek o zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości:

– załączniki do wniosku

– wskazanie celu podziału nieruchomości

 1. Ustalenie stron postępowania:

– właściciel, użytkownik wieczysty

– współwłasność, współużytkowanie wieczyste

– osoby małoletnie

– rozbieżność danych w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości

 1. Warunek dostępu do drogi publicznej:

– dostęp bezpośredni

– dostęp pośredni – droga wewnętrzna

– służebności gruntowe

 1. Podział pod drogi publiczne.
 2. Podział budynku przy podziale nieruchomości
 3. Podział nieruchomości zgodnie z mpzp

– warunki podziału określane w mpzp

– zgodność projektu z mpzp

 1. Podział nieruchomości, dla których nie opracowano mpzp:

– podziały zgodne z decyzją o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu,

– przepisami odrębnymi,

 1. Podziały niezależnie od mpzp, decyzji WZ.
 2. Podziały nieruchomości rolnych:

– wydzielenie działki na powiększenie nieruchomości sąsiedniej

 1. Podział z urzędu:

– do realizacji celów publicznych

– nieruchomości gminnych nie oddanych w użytkowanie wieczyste

– o nieuregulowanym stanie prawnym