PROWADZĄCY:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

1. Zmiany od 2021 r.:

 • KZP a PKZP
 • Przepisy przejściowe – termin na dostosowanie się do zmienionej ustawy
 • Nadzór na PKZP – nie tylko związki zawodowe;
 • Sposób nadzoru – opis czynności;
 • Prawa i obowiązki członków;
 • Nowe obowiązki pracodawcy i PKZP;
 • Zasady przetwarzania danych;
 • Dokumenty elektroniczne jako alternatywa dla dokumentów papierowych;
 • Przepisy przejściowe.

2. Funkcjonowanie PKZP i KZP:

 • Funkcjonowanie PKZP w czasie epidemii – zgromadzenia on-line czy możliwe?
 • Dokumenty papierowe a elektroniczne – czy można wprowadzić już teraz?
 • Zadłużenia członków PKZP – coraz większy problem praktyczny;
 • Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a wpływ na funkcjonowanie w PKZP;
 • Zasady związane z RODO;
 • Dane posiadane przez PKZP – co podlega ochronie?;
 • Procedura dotycząca RODO;
 • Dokumenty związane z ochroną danych osobowych;
 • Upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe.

3. Zmiany przepisów prawnych a rozliczanie PKZP w 2021 r.:

 • Rozliczanie umów zlecenia w 2021 r. – stawka za 1 godz;
 • Odsetki za zwłokę a odsetki za opóźnienie;
 • Biała lista podatników a PKZP – czy należy się ujawniać w MF?;
 • Obowiązkowa podzielona płatność i rachunek na VAT a PKZP;
 • BDO i rejestr odpadów – czy dotyczy PKZP?

4. Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania PKZP:

 • Sprawozdanie finansowe za 2020 r. – elementy obowiązkowe obecnie i po zmianach
 • Zdolność sądowa PKZP i dochodzenie niespłaconych pożyczek;
 • Zaliczanie do kosztów podatkowych zakładu pracy wydatków ponoszonych na funkcjonowanie PKZP;
 • Przelewy bankowe – kto ma je ponosić?;
 • Wynagrodzenie za prowadzenie spraw PKZP – czy przysługuje?
 • Zasady potrącenia z wynagrodzenia zadłużenia pracownika w stosunku do PKZP;
 • Rozliczenie pracownika po wygaśnięciu stosunku pracy i opuszczenia PKZP;
 • Zajęcia komornicze wkładów członków PKZP
 • Organy kontrolujące PKZP – kto może PKZP kontrolować?.

5. Zasady funkcjonowania PKZP:

 • podmioty tworzące PKZP – kiedy można utworzyć PKZP w zakładzie pracy;
 • podmioty uprawnione do korzystania z PKZP;
 • zasady gromadzenia wkładów w PKZP;
 • zasady udzielania pożyczek z PKZP;
 • przychody związane z funkcjonowaniem PKZP, w tym odsetki od udzielonych pożyczek;
 • koszty związane z funkcjonowaniem PKZP – zasady rozliczania;
 • likwidacja PKZP – przyczyny i obowiązki.

6. Organy PKZP i ich zadania:

 • walne zebranie członków;
 • zarząd PKZP;
 • komisja rewizyjna.

7. Obowiązki zakładu pracy w związku z funkcjonowaniem PKZP:

 • pomoc techniczna;
 • pomoc prawna;
 • pomoc finansowo – księgowa;
 • brak pomocy udzielonej PKZP a skutki dla pracodawcy.

8. Druki funkcjonujące w związku z działaniem PKZP:

 • statut PKZP;
 • deklaracja przystąpienia do PKZP;
 • wniosek o udzielenie pożyczki;
 • stan konta;
 • sprawozdania finansowo – statystyczne, w tym Polityka rachunkowości.
 • zasady zmiany Statutu PKZP;
 • rozpatrywanie wniosków o przyznanie pożyczki – problemy praktyczne;

 9. Pytania uczestników.