PROWADZĄCY:

Szkoleniowiec i doradca z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, organizacji pozarządowych. Prowadzi szkolenia z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych oraz różnych ośrodków szkoleniowych w kraju od 2008 r. dodatkowo prowadzi doradztwo dla jednostek sektora finansów publicznych. Autorka wielu publikacji w miesięcznikach Finanse Publiczne, Przetargi Publiczne, Rachunkowość Budżetowa.

PROGRAM:

1. Zamknięcie roku – przygotowanie procesu.

2. Inwentaryzacja, a zamknięcie ksiąg rachunkowych – spis z natury, potwierdzanie sald, weryfikacja w czasie epidemii.

3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce:

 • rozliczenie i ewidencja dochodów,
 • rozliczenie i ewidencja należności i odsetek od należności, windykacja należności
 • rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym oraz wydatków remontowych,
 • ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. zobowiązania wymagalne,
 • środki pieniężne w ewidencji rocznej,
 • rozrachunki,
 • ewidencja kosztów, w tym: amortyzacji itp.
 • rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia,
 • ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
 • zasady rozliczania nadwyżki środków obrotowych rachunku dochodów jednostek oświatowych,
 • konta pozabilansowe – zmiany,
 • wycena aktywów i pasywów,
 • wynik finansowy,
 • fundusz jednostki,
 • wydatki niewygasające z końcem roku.

4. Omówienie sprawozdań finansowych jednostki, szczególnie informacji dodatkowej. Obowiązek publikacji sprawozdań.

5. Polityka rachunkowości jednostki oświatowej – co do zmiany?

6. Pytania.