PROWADZĄCY:

Od początku swojej drogi zawodowej związana z pracą na rzecz samorządu terytorialnego. Przez dwie dekady pracowała w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w tym przez 14 lat na stanowisku członka kolegium. Jednocześnie pełniła funkcję członka Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, a następnie Zastępcy Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Obecnie -Dyrektor Wydziału Budżetu i Gospodarki Urzędu Miejskiego. Doświadczony szkoleniowiec i wykładowczyni, w tym na studiach podyplomowych Szkoły Wyższej. Autor artykułów dotyczących finansów publicznych.

PROGRAM:

 1. Projekt ustawy budżetowej na 2022 rok oraz projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022.
 2. Terminy związane z uchwalaniem budżetu i WPF jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego
 • planowanie dochodów,
 • planowanie wydatków,
 • nowe zasady równoważenie budżetu bieżącego – art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • klasyfikacja budżetowa po zmianach,
 • źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu,
 • limity zaciąganych zobowiązań,
 • inne postanowienia uchwały budżetowej.
 1. Dług jednostki samorządu terytorialnego
 • tytuły dłużne,
 • cele zaciąganych zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego, opinia SO RIO o możliwości spłaty planowanego do zaciągnięcia zobowiązania,
 • limit zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego a wskaźnik obsługi długu,
 • konsolidacja zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego.
 1. Wieloletnia prognoza finansowa JST
 • elementy WPF,
 • wskaźnik obsługi długu w roku 2022 z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych