PROWADZĄCY:

Długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego, autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości.

PROGRAM:

 1. Odpowiedzialność kierownika jednostki systemu oświaty, głównego księgowego i pracowników merytorycznych, za czynności związane z przygotowaniem jednostki do zamknięcia roku budżetowego 2021.
 2. Zasady otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych oraz ostateczne ich zamknięcie.
 3. Organizacja prac i podział czynności związanych z zamknięciem roku budżetowego 2021 oraz otwarciem roku 2022 – przykładowy harmonogram.
 4. Koszty na przełomie roku 2021/2022.
 5. Umorzenie/amortyzacja – zasady, metody i uproszczenia.
 6. Trwała utrata wartości i odpis aktualizujący.
 7. Wycena składników odpisanych w koszty, a stanowiących zapas na dzień bilansowy.
 8. Czynności ewidencyjno – rozliczeniowe przed zamknięciem roku, w tym:
 • Weryfikacja dowodów księgowych;
 • Rozliczenie dotacji;
 • Rozliczenie zaliczek;
 • Korekta odpisu na ZFŚS;
 • Analiza zaangażowania środków finansowych w planie jednostki, pod kątem jego wykonania;
 • Uzgodnienia syntetyczno – analityczne.
 1. Inwentaryzacja, jako podstawowa czynność warunkująca poprawne zamknięcie roku i ustalenie wyniku finansowego, w tym:
 • Czynności, które należy wykonać przed, w trakcie, jak i po inwentaryzacji;
 • inwentaryzacja środków trwałych oddanych do osobistego użytku pracownikom pracującym w trybie zdalnym;
 • weryfikacja sald zamiast potwierdzenia sald – zmiana metody inwentaryzacji z powodu COVID-19;
 • weryfikacja sald zamiast spisu z natury zapasów z powodu COVID-19;
 • rozliczenie wyników inwentaryzacji – zasady, uproszczenia.
 1. Postępowanie poinwentaryzacyjne – propozycje rozwiązań, wnioski i rekomendacje.
 2. Przykładowe zarządzenie w sprawie inwentaryzacyjnej z załącznikami.
 3. Dyskusja.