PROWADZĄCY

Specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego. Autorka artykułów, praktyk, szkoleniowiec w dziedzinie finansów publicznych oraz
rachunkowości.

PROGRAM:

1. Odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych za prowadzenie rachunkowości – obowiązki niezbywalne oraz granice odpowiedzialności.

2. Znaczenie oraz konstrukcja polityki rachunkowości.

3. Księgi rachunkowe, w tym:

  • sposób prowadzenia oraz elementy składowe;
  • zasady otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych;
  • prezentowanie kosztów na przełomie roku.

4. Konta bilansowe i pozabilansowe, konta syntetyczne i analityczne – zasady budowania zakładowego planu kont.

5. Klasyfikacja budżetowa – znaczenie poprawnego stosowania, w szczególności w kontekście szczegółowości sporządzania planów finansowych, ewidencji księgowej i sprawozdawczości budżetowej – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, przykłady.

6. Omówienie wybranych zagadnień z rachunkowości budżetowej, w tym:

  • zasady prowadzenia gospodarki kasowej – przykładowa instrukcja kasowa;
  • zasady prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania – przykładowa instrukcja;
  • zasady ewidencji funduszu socjalnego 2021 – naliczanie, księgowanie, przykładowy regulamin;
  • zasady ewidencji składników majątkowych – podstawowe środki trwałe, pozostałe, niskocenne – znakowanie, księgowanie, likwidacja;
  • zasady umarzania/amortyzacji składników majątkowych;
  • zasady dotyczące inwentaryzowania składników majątkowych jednostki – metody, terminy, częstotliwość – przykładowy harmonogram prac przed, w trakcie i po inwentaryzacji.

7. Najczęściej występujące nieprawidłowości w obszarze rachunkowości budżetowej jednostki i sposoby ich zapobiegania.

8. Dyskusja.