PROWADZĄCY:

Radca prawny specjalizujący się w zakresie tematyki finansów publicznych, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w szczególności w obszarach:

– prawnej obsługi (od 2006) jednostek sektora finansów publicznych,

– dyscypliny finansów publicznych (dwudziestoletni staż jako członek Komisji Orzekających oraz Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji),

– nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego (od 1998 członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej), wpisany na listę ekspertów Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Jest autorem bądź współautorem publikacji książkowych oraz licznych opracowań dotyczących zarówno obszarów finansów publicznych jak i bezpośrednio ich dyscypliny.

Przewodniczący bądź członek w kolegiach redakcyjnych tytułów poruszających tematykę odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ponadto Przewodniczący komitetu organizacyjnego oraz członek Rady Programowej cyklu Ogólnopolskich Konferencji „Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych” organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

PROGRAM:

I. Zasady opracowywania i zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej

 1. Budżetowe podstawy na 2022 rok, w tym:
 • podstawowe definicje budżetowe – dochody, wydatki, przychody, rozchody, deficyt i nadwyżka,
 • zasady budżetowe i ich znaczenie w procesie opracowania i uchwalania budżetu oraz podejmowania uchwał okołobudżetowych,
 • określenie prawnych granic kształtowania postanowień uchwały budżetowej (co można a co należy zapisać w uchwale budżetowej),
 • reguły ograniczające samodzielność jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania budżetowego;
 • instrumenty zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego i ich wpływ na tytuły dłużne (wielkość długu),
 • reguły wykonywania budżetu, czyli o podziale kompetencji rady i organu wykonawczego.
 1. Procedura uchwalania budżetu w świetle przedmiotu uchwały podjętej na podstawie art. 234 ustawy o finansach publicznych. Uchwała budżetowa w świetle aktualnych wymogów ustawy o finansach publicznych oraz ustaw szczególnych.
 2. Spojrzenie na uchwalanie budżetu na 2022 rok, czyli prezentacja typowych obszarów stwierdzanych nieprawidłowości ustalona na podstawie orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych:
 • opinie składów orzekających rio w sprawie projektów uchwał budżetowych,
 • rozstrzygnięcia nadzorcze regionalnych izb obrachunkowych w sprawach uchwał budżetowych.
 1. Znaczenie i rola wieloletniej prognozy finansowej w procesie uchwalania budżetu oraz kształtowania podstaw gospodarki finansowej w płaszczyźnie długookresowej (jak zrozumieć WPF).
 2. Zasady określające poziom długu w gminie i ich wpływ na założenia uchwały budżetowej na 2022 rok.
 3. Zasady ujmowania dochodów w uchwałach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Podstawy planowania wydatków publicznych, z uwzględnieniem zagadnienia prawnych ram ograniczających planowanie i wykonywanie wydatków publicznych (budżetowych).
 5. Kluczowe pytania dotyczące zagadnień budżetowych: jakie wydatki można finansować z budżetu, jak ustalić i ocenić aktualny poziom zadłużenia gminy, jakie znaczenie posiada wieloletnia prognoza finansowa (WPF) i co określają przedstawiane w jej treści dane ?  Prezentacja stwierdzanych obszarów zagrożeń i nieprawidłowości w zakresie spraw finansowych dokonana na podstawie wyników nadzoru regionalnych izb obrachunkowych oraz wyroków sądów administracyjnych.
 6. Co może rada a co może wójt w sprawie zmiany uchwały budżetowej, czyli spojrzenie na „poprawki budżetowe rady” w świetle rozstrzygnięć nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych. Zakres działania Rady w procesie uchwałodawczym, czyli praktyczne uwagi na temat granic dopuszczalnych zmian projektu uchwały budżetowej opracowanego przez wójta .

II. Współdziałanie radnego z mieszkańcami w procesie planowania i dokonywania wydatków z budżetu.

 1. Przesłanki i zasady ustalenia „budżetu obywatelskiego”, czyli mieszkańcy gminy jako dysponent środków publicznych.
 2. Finansowa płaszczyzna współpracy z sołectwem, czyli o szczególnych uwarunkowaniach związanych z podstawami ustalania wydatków budżetowych funduszu sołeckiego.
 3. Podstawy dofinansowania z budżetu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych: finansowanie sportu, finansowanie działalności pożytku publicznego, dotowanie innych obszarów zadań publicznych, w tym OSP.
 4. Prezentacja stwierdzanych przez organy kontroli i nadzoru (regionalne izby obrachunkowe, Najwyższa Izba Kontroli) nieprawidłowości w zakresie finansowania przez gminy zadań zlecanych do wykonania podmiotom spoza sfery sektora finansów publicznych.