PROWADZĄCY:

Praktyk, inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miasta. Prowadzi sprawy dotyczące rozgraniczenia nieruchomości, podziałów nieruchomości, ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność gminy, sporządzania deklaracji na podatek od nieruchomości. Absolwentka Politechniki Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii oraz studiów podyplomowych z Wyceny nieruchomości.

PROGRAM:

 1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.
 2. Ustalenie stron postępowania:
  • właściciel, użytkownik wieczysty
  • współwłasność, współużytkowanie wieczyste
  • osoby małoletnie
  • rozbieżność danych w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości
 3. Postępowanie wyjaśniające.
 4. Postanowienie o wszczęciu postępowania.
 5. Wybór i upoważnienie geodety.
 6. Czynności geodety:
  • czynności przygotowawcze
  • rozprawa graniczna
  • kompletowanie operatu
 7. Ocena dokumentacji ustalenia przebiegu granicy.
 8. Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości na podstawie dowodów.
 9. Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości na podstawie zgodnych oświadczeń stron.
 10. Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości na podstawie oświadczenia jednej ze stron postępowania.
 11. Decyzja o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do sądu.
 12. Decyzja o umorzeniu postępowania w związku z zawartą ugodą.
 13. Postanowienie o kosztach postępowania:
  • zasady podziału kosztów
  • zwolnienia od kosztów postępowania