PROWADZĄCY:

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca publicznej uczelni ekonomicznej, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka licznych artykułów specjalistycznych na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych na temat rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

PROGRAM:

 1. Sprawozdanie finansowe (w tym: jednostkowe sprawozdanie finansowe, sprawozdanie finansowe jednostki obsługiwanej przez CUW, sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego) w świetle aktualnych przepisów prawa w 2020 roku: istota, cel, zakres.
 2. Wzorce, terminy i forma sprawozdania finansowego.
 3. Obowiązek publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego.
 4. Rozliczanie wyników inwentaryzacji jako pierwszy krok do wiarygodnych danych sprawozdawczych, w tym z uwzględnieniem skutków Covid -19.
 5. Zakres ujawnień związanych z Covid – 19.
 6. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 7. Bilans jednostki: zasady sporządzania oraz wycena  bilansowa aktywów
  i pasywów, w tym: koszty i przychody na przełomie roku, odpisy aktualizujących wartość aktywów (zasady tworzenia, wykorzystania oraz rozwiązania odpisów aktualizujących wartość należności i materiałów a także odpisów z tytułu trwałej utraty środków trwałych, środków trwałych
  w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych).
 8. Rachunek zysków i strat jednostki: ustalenie oraz prezentacja przychodów
  i kosztów.
 9. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – zasady sporządzania, omówienie istotnych pozycji zestawienia.
 10. Informacja dodatkowa – cel, zakres, forma, omówienie poszczególnych wierszy, propozycja prezentacji danych szczegółowych.