PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

I. Odpowiedzialność kierownika jednostki za sprawozdawczość oraz korekty sprawozdań:

1. Kto odpowiada za sporządzenie i złożenie sprawozdań;

2. Kiedy należy złożyć korektę sprawozdania budżetowego, a kiedy w zakresie sprawozdań z operacji finansowych.

II. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej:

1.Forma przekazywania sprawozdań:

– kto określa formę przekazywania sprawozdań i z czego ona wynika;

– kiedy dokument elektroniczny;

– czy zawsze dokument elektroniczny i papierowy;

– co stwierdzają kontrole w zakresie formy przekazywania sprawozdań.

2. Przedstawienie najistotniejszych problemów stwierdzanych przez kontrole, na które należy zwrócić uwagę przy poszczególnych wzorach sprawozdań:

 • Rb-27 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

– Jak winny być zaprezentowane dane w kolumnie „Dochody wykonane”, „Dochody otrzymane” w zakresie m.in.:

 • części oświatowej subwencji ogólnej;
 • danych w paragrafie 001;
 • dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe;

– Danych wynikających ze złożonej korekty deklaracji przez podatnika – w którym okresie sprawozdawczym winny być zaprezentowane;

– Jakie dane prezentujemy w kolumnie „zaległości netto”.

 • Rb-28 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

– prezentowanie danych w zakresie zaangażowania do planu? czy zgodnie m.in. z wydanymi decyzjami;

-prezentowanie zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego;

– wydatki które nie wygasają z upływem roku;

– symbol 4990 w sprawozdaniu.

 • Rb-27 ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

– paragrafy prezentowanych dochodów w tym zakresie;

– prezentacje danych w sprawozdaniach jednostkowych w kolumnach w których nie powinny wystąpić dane.

 • Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

– kto i kiedy wykazuje dane w części A i B sprawozdania

 • Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego;

– kredyty krótkoterminowe zaciągany przez jednostki samorządu terytorialnego.

– udzielone pożyczki z budżetu, a prezentowane dane w sprawozdaniu.

– prezentacja danych w D13, D13a i D15.

 • Rb-30S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych;

– prezentować dotację celową na inwestycje oraz dotacje przedmiotowe w sprawozdaniu;

– prezentacja amortyzacji w sprawozdaniu.

 • Rb-34S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
 • Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego;

– środki na rachunku bankowym budżetu;

– środki na rachunku wydatków niewygasających.

 • Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu;

III. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych:

1. Forma przekazywania sprawozdań:

– kiedy dokument elektroniczny

– czy może być dokument elektroniczny i papierowy.

2. Przedstawienie najistotniejszych problemów stwierdzanych przez kontrole, na które należy zwrócić uwagę przy poszczególnych wzorach sprawozdań:

Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;

– zakup na raty, umowa nienazwana itp.

– zgodność danych w części C3;

– dane w części E sprawozdania Rb-Z.

Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;

– prezentacja część oświatowej subwencji oraz udziałów w podatkach w sprawozdaniu za IV kwartał;

– prezentacja udziałów w I, II, III kwartale;

– podatki lokalne i opłaty lokalne;

– Zaliczki, nadpłaty, refundacje.

Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa

– czy w sprawozdaniu za IV kwartał mogą wystąpić dane w wierszu depozyty.

Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;

– sporządzanie sprawozdania- kiedy;

– prezentacja danych w zakresie części B3 i B4 sprawozdania.

IV. Pytania.