PROWADZĄCY

Specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego. Autorka artykułów, praktyk, szkoleniowiec w dziedzinie finansów publicznych oraz
rachunkowości.

PROGRAM:

 1. Osoby odpowiedzialne za opracowanie i aktualizację instrukcji w sprawie tworzenia, obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
 2. Wpływ pracy zdalnej i telepracy w czasie COVID – 19 na terminowe i zgodne z prawem wykonywanie obowiązków w zakresie tworzenie, obiegu, kontroli i zatwierdzania dokumentów księgowych, z uwzględnieniem zasad ochrony danych.
 3. Rola i zakres instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
 4. Rodzaje dokumentów, sposób ich wystawiania, korygowania i poprawiania (forma papierowa, elektroniczna i mieszana).
 5. Kontrola merytoryczna, formalna i rachunkowa operacji gospodarczych i finansowych dokonywana przez właściwych rzeczowo pracowników jednostki.
 6. Wstępna kontrola głównego księgowego.
 7. Znaczenie opisów dokonywanych rzetelnie i terminowo przez pracowników jednostki na dokumentach źródłowych w kontekście dekretacji i ujęcia w ewidencji księgowej.
 8. Stosowanie pieczęci, jako sposób automatyzacji ustalonych w jednostce procedur.
 9. Przykładowy schemat tworzenia, obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
 10. Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki oraz głównego księgowego  w zakresie dokonywania kontroli wstępnej i zatwierdzania dokumentów źródłowych.
 11. Obowiązek aktualizowania wewnętrznych procedur jednostki, w tym dostosowanie ich do wymogów prawa (np. zmiany w opisach po przystąpieniu jednostki do PPK).
 12. Archiwizowanie i likwidacja dokumentów księgowych.
 13. Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, przyczyny ich powstania i sposoby rozwiązania.
 14. Przykładowa instrukcja tworzenia, obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
 15. Dyskusja.