PROWADZĄCY

Od 2011 roku prowadzi szkolenia w tematyce podatku od towarów i usług głównie dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego przed centralizacją i po centralizacji. Doskonale zna specyfikę samorządów, jeszcze przed rozpoczęciem działalności szkoleniowej przez 6 lat była pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej w Urzędzie Skarbowym i Izbie Skarbowej na wielu stanowiskach kierowniczych w tym również na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego i Kierownika Oddziału VAT w Izbie Skarbowej. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk podatkowy z zakresu procedury postępowania podatkowego, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, w egzekucji administracyjnej, prawa karno-skarbowego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych.

Zajmowała się kontrolą i orzecznictwem w I i II instancji – prowadziła kontrole, postępowania podatkowe, wydawała decyzje administracyjne i uczestniczyła w postępowaniach sądowych.

PROGRAM:

1. Odliczenie podatku naliczonego:

 • Ustawowe warunki odliczenia podatku naliczonego.
 • Źródła odliczenia w podatku VAT w JST i jednostkach organizacyjnych.
 • Terminy odliczenia – konsekwencje przeniesienia nadwyżki podatku naliczanego nad należnym na następny okres rozliczeniowy.
 • Przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2. Ustawowe ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:

 • Katalog negatywnych odliczeń.
 • Faktury od nieuczciwych kontrahentów a prawo do odliczenia według przepisów ustawy VAT oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
 • Odliczanie w przypadku nieprawidłowo wystawionych faktur. – jakie błędy powodują brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.

3. Zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami:

 • Przypadki ograniczenia odliczania VAT do 50% kwot wynikających z faktur zakupowych dotyczących: zakupu pojazdu, rat leasingowych, wydatków na paliwo, wydatków związanych z użytkowaniem i eksploatacją pojazdów.
 • Obowiązek zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego o sposobie wykorzystania pojazdu (VAT-26).
 • Zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

4. Odliczanie w oparciu o współczynnik struktury sprzedaży i pre-współczynnik:

 • Obowiązek odliczania VAT w oparciu o proporcję.
 • Ustalenie wstępnego współczynnika struktury sprzedaży.
 • Zasady ustalania ostatecznego współczynnika sprzedaży w oparciu o obrót w roku poprzednim.
 • Prawne możliwości odstąpienia od odliczania podatku naliczonego wykazanego w zakupach i ich konsekwencje oraz skutki w praktyce rozliczania podatku VAT.

5. Korekta podatku naliczonego – obowiązek stosowania:

 • Korekta roczna.
 • Korekta 5- i 10-letnia.
 • Zmiana przeznaczenia towaru a obowiązek korekty.
 • Zasady korekty w przypadku utraty / zniszczenia środka trwałego – ważne orzecznictwo ETS.

6. Zmiany przepisów w zakresie obliczania prewspółczynnika:

 • Analiza w jakim zakresie i jakich podatników zmiany mogą dotyczyć.
 • Zasady ustalania prewspółczynnika.
 • Podstawowe zasady dokonywania korekty prewspółczynnika po zakończeniu roku podatkowego.

7. Odliczanie podatku VAT przez JST i ich jednostki organizacyjne:

 • Z wykorzystaniem bezpośredniej alokacji.
 • Przy użyciu metody proporcjonalnego odliczenia.
 • Praktyczne przykłady odliczenia podatku VAT w JST.
 • Kwalifikowalność podatku VAT w przypadku ubiegania się przez JST o dofinansowanie inwestycji z dotacji unijnych – skutki w podatku VAT.

8. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym:

 • Podstawowe zasady zwrotu.
 • Terminy zwrotu.
 • Postępowanie kontrolne a zwrot – na co należy zwrócić szczególną uwagę.
 • Zwrot w terminie przyśpieszonym.
 • Zwrot na rachunek VAT.
 • Zwrot w braku sprzedaży.
 • Przyspieszony (25 dniowy zwrotu podatku VAT)- nowe przesłanki jakie należy spełnić aby otrzymać przyspieszony zwrot podatku VAT.

9. Dodatkowe zobowiązanie podatkowego w VAT (dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT):

 • Okoliczności zastosowania sankcji 15%, 30% i 100%.
 • Okoliczności wyłączające zastosowane ww. sankcji.
 • Sankcje a ulga na złe długi,