PROWADZĄCY:

Wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w tym studiów podyplomowych na wydziale Finansów. Jest dyplomowanym księgowym, z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

W ZAŁĄCZENIU:  Dokumentacja – przykładowe zarządzenia, instrukcje , w tym dotyczące polityki rachunkowości, obiegu dokumentów, majątku,

PROGRAM:

I. INSTYTUCJE KULTURY- organizacja – wybrane zagadnienia:

1. Organizacja działalności instytucji kultury –  dopuszczalna prawem ingerencja organizatora.

2. Regulamin organizacyjny – jako obowiązkowy akt prawny wewnętrznego zarządzania IK.

3. Zatrudnianie i wynagradzanie oraz inne czynności z zakresu prawa pracy dotyczące dyrektora, z-cy dyrektora, głównego księgowego i pracowników instytucji kultury:

– aktualny stan prawny w tym zakresie – niebezpieczeństwa błędnych ustaleń,

– zwrot nagród przez z-cę  dyrektora i głównego  księgowego Instytucji Kultury.

4. Regulamin wynagradzania – zasady zatrudniania i ustalania wynagrodzenia pracowników IK– nie warunki ale prawa dotyczące  pracy i płacy pracowników Instytucji Kultury .

II. EWIDENCJA KSIĘGOWA- problemy:

1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w tym:

– ujęcie zdarzeń w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu;

– prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności.

2. Źródła finansowania działań kulturalnych w dobie kryzysu:

– czy wolno korzystać z tarcz?.

– czy można nie zapłacić ZUS?

3.Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów:

– Przychody ( w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat), rozliczenia międzyokresowe, fundusze w Instytucji Kultury – schematy księgowań z wyjaśnieniami .

– Pozostałe przychody i koszty  operacyjne ( sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe – COVID-19),

– Kary, grzywny – ewidencja, księgowanie, dochodzenie, odpisy aktualizacyjne, ujęcie w Rb-N,  – problemy Bibliotek po kontroli.

4. Należności , zobowiązania oraz odsetki:

– naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji  ( obowiązek ustawowy ) i ich odpisy aktualizacyjne  (powiazanie ze stopą referencyjną – zmiany),

– aktualizacja należności – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.

5. Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw ( konto 014, konto 016)- oraz  ich  odpisy aktualizacyjne.

6. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie ( Inwestycje) – przekazanie majątku , źródła finansowania oraz ujęcie i  ich ewidencja  do 10 tys. i powyżej 10 tys.( w tym: umorzenie i amortyzacja ).