PROWADZĄCY:

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca publicznej uczelni ekonomicznej, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka licznych artykułów specjalistycznych na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych na temat rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

PROGRAM:

1. Polityka rachunkowości – istota, funkcje.
2. Elementy polityki rachunkowości.
3. Zakres odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego za politykę rachunkowości.
4. Zasady opracowania, wdrażania i dokonywania  zmian w polityce rachunkowości.
5. Polityka rachunkowości jako ważny element kontroli zarządczej, w tym powiązanie polityki rachunkowości z innymi procedurami wewnętrznymi.
6. Praktyczne aspekty zasady istotności i uproszczenia stosowane w jednostkach samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych.
7. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w systemach informatycznych.
8. Omówienie wybranych problemów rachunkowości samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, w tym:
a) zasady ujmowania (planowania, wykonania i ewidencji) dochodów i wydatków budżetowych, w tym związanych z Covid-19.
b) zasady gospodarki kasowej,
c) karty płatnicze,
d) rachunkowość środków trwałych, ze szczególnym uwzględnieniem KSR nr 11 i stanowiska w sprawie gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.
9. Szczegółowa charakterystyka wybranych kont zawartych w załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r., uwzględniając zapotrzebowanie na informacje ujmowane m.in. w sprawozdaniach finansowych i budżetowych.
10. Najczęściej popełniane nieprawidłowości w zapisach polityki rachunkowości.