Warsztaty prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji Prawa zamówień publicznych w związku z implementacją dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 – 04.07.2017 r.

Data szkolenia:

04 lipiec 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Osoby zajmujące się udzielaniem zamówień publicznych, uczestniczących w sporządzaniu ogłoszenia i SIWZ w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, kierownicy jednostek, audytorzy i kontrolerzy.

Program szkolenia:

1. Weryfikacja spełniania warunków udziału w postępowaniu po zmianach, w tym w zakresie korzystania z potencjału podmiotów trzecich.

2. Weryfikacja przesłanek wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu (przesłanki obligatoryjne i fakultatywne).

3. Tzw. selfcleaning (możliwość wyeliminowania przez wykonawcę podstaw wykluczenia go z udziału w postępowaniu).

4. Oświadczenie wykonawcy oraz jednolity europejski dokument zamówienia, jako sposób dokumentowania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

5. Tzw. „procedura odwrócona” oceny podmiotowej wykonawcy.

6. Składanie oświadczeń wstępnych oraz „dokumentów podmiotowych” i ich uzupełnianie, poprawianie i wyjaśnianie przez wykonawców.

7. Stosowanie kryteriów oceny ofert.

8. Weryfikacja rażąco niskiej ceny po nowelizacji.

9. Nowe przesłanki odrzucenia ofert.

10. Dokumenty „przedmiotowe” po nowelizacji.

11. Informowanie o wynikach postępowania.

Cena szkolenia:

299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli). Akredytowany Ekspert KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). Ceniony trener zamówień publicznych (ponad tysiąc godzin szkoleniowych rocznie) i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych na wielu uczelniach. Autor wielu artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne”. Twórca publikacji książkowych z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej.

Comments are closed.