Wpływ zmian rachunkowych i finansowych na działalność w 2017 r. w samorządowych zakładach budżetowych – 14.07.2017 r.

Data szkolenia:

14 lipiec 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Cel szkolenia:

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu    zasady   dotyczące  działalności  samorządowych zakładach budżetowych w 2007 r.- po wprowadzeniu  kolejnych zmian do przepisów ustaw i rozporządzeń  dotyczących majątku, ewidencji księgowej i rozliczeń.

Korzyści dodatkowe:

Obszerny materiał ( wraz ze schematami księgowań ),  został   dla Państwa przygotowany z tej tematyki w taki sposób, iż    wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne a w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli  różnych organów.

Odbiorcy:

Szkolenie skierowane dla głównych księgowych, pracowników działów finansowo – księgowych  samorządowych zakładów budżetowych.

Program szkolenia:

1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont – po kolejnych nowelizacjach.

2.  Przychody i koszty w   samorządowym zakładzie – zasady ujmowania operacji, rozliczania wg. prawa bilansowego  i  prawa podatkowego –  w tym: ewidencja, opis  i przyporządkowanie do paragrafów po zmianie ( wybrane zagadnienia).

3.  Należności – aktualizacja należności budżetowych – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności oraz  ich ewidencja.

4. Odsetki (naliczanie i księgowanie).

5. Zakupy inwestycyjne, środki trwałe i pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne,  remonty w 2017 r. z uwzględnieniem zmian w KŚT i wprowadzeniu KSR nr 11 „ Środki trwałe”-  zasady i tryb gospodarowania, finansowania oraz ewidencjonowania.

6 . Rozliczenia międzyokresowe  przychodów i kosztów – zdarzenia na przełomie okresów -  przykłady ujęcia.

7.  Wycena i  inwentaryzacja – dokumentacja i praktyczne przykłady ewidencji i inwentaryzacji  w jednostkach  sektora  finansów  publicznych ( wzory zarządzeń).

8. Wyłączenie  wzajemnych rozliczeń – konto 976:

a) Przepływ informacji oraz  wzorcowe  procedury (zarządzenie);

b) Sprawozdania, których dotyczą wzajemne rozliczenia;

c) Ewidencja księgowa na koncie 976 w urzędzie i w zakładzie.

9. Sprawozdanie Rb-30 – wyjaśnienie problemów  oraz  praktyczne wskazówki.

10.  Różnice pomiędzy zeznaniem podatkowym  CIT  i   finansowym Rachunkiem wyników za 2016r.

  DYSKUSJA W ZAKRESIE  PORUSZANYCH  ZAGADNIEŃ.

Cena szkolenia:
299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia)
Prowadzący:
Wykładowca wyższych  uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości oraz Uniwersytetu Ekonomicznego, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych: w tym, pozycji z 2016r. pn. :„Ewidencje księgowe rozlicze­nia podatku VAT przed i po centralizacji w samorządach” oraz wielu publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Comments are closed.