WYDATKI STRUKTURALNE – 10.07.2017 r.

Data szkolenia:

10 lipiec 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Cel szkolenia:

Podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad prawidłowego klasyfikowania wydatków ponoszonych przez daną jednostkę jako wydatków strukturalnych oraz zasad dotyczących ewidencji i sporządzania sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-WSa i Rb-WSb.

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie wiedzy oraz praktycznej umiejętności kwalifikowania wydatków ponoszonych przez daną jednostkę do wydatków strukturalnych na podstawie przepisów oraz praktycznych przykładów.
 • Możliwość indywidualnego przedyskutowania problemów i uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania.

Odbiorcy:

 • Szkolenie przeznaczone jest dla:
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • dysponentów środków budżetu państwa wszystkich stopni (w tym: organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały),
  • samorządowych zakładów budżetowych,
  • państwowych i samorządowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych,
  • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • agencji wykonawczych,
  • instytucji gospodarki budżetowej,
  • dysponentów państwowych funduszy celowych,
  • uczelni publicznych,
  • innych państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego.

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne dotyczące wydatków strukturalnych.
 2. Wyjaśnienie zasady dodatkowości i pojęcia wydatków strukturalnych.
 3. Fundusze strukturalne a wydatki strukturalne.
 4. Perspektywa finansowa 2014-2020 a wydatki strukturalne.
 5. Od projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych do kodu klasyfikacji wydatków strukturalnych.
 6. Klasyfikacja wydatków strukturalnych – kody i obszary tematyczne.
 7. Omówienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej wraz z późniejszymi zmianami.
 8. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb.
 9. Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb.
 10. Terminowe przekazywanie sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb – jednostkowych i skonsolidowanych.
 11. Korekty dotyczące sprawozdań o wydatkach strukturalnych.
 12. Zasady ewidencji wydatków uznawanych za strukturalne.
 13. Wydatki bieżące i inwestycyjne a rodzaje wydatków strukturalnych.
 14. Omówienie charakterystycznych wydatków zaliczanych do strukturalnych:
 • wynagrodzenia,
 • szkolenia,
 • termomodernizacja,
 • mieszkalnictwo,
 • informatyzacja jednostki,
 • ochrona obiektów zabytkowych.

15. Wydatki strukturalne w instytucjach kultury.
16. Wydatki strukturalne w jednostkach pomocy społecznej.
17. Wydatki strukturalne w urzędach pracy.
18. Wydatki strukturalne w jednostkach systemu oświaty.
19. Wydatki strukturalne w jednostkach ochrony zdrowia.
20. Wydatki strukturalne w zarządach dróg.
21. Wydatki strukturalne w transporcie miejskim.
22. Wydatki strukturalne infrastruktury komunalnej.
23. Wydatki strukturalne w sądach.
24. Wydatki strukturalne w ośrodkach sportu i rekreacji.
25. Wydatki strukturalne w urzędach gmin i miast, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.
26. Warsztaty z uczestnikami szkolenia dostosowane do charakterystyki podmiotów uczestniczących w szkoleniu – przykłady konkretnych wydatków w poszczególnych podmiotach, które należy zaliczyć i których nie powinno się zaliczać do wydatków strukturalnych (np. wydatki strukturalne w jednostkach samorządu terytorialnego generowane przez poszczególne wydziały urzędu, wydatki strukturalne w placówkach oświatowych, wydatki strukturalne w służbie zdrowia, wydatki strukturalne w instytucjach kultury, wydatki strukturalne w sądach, wydatki strukturalne w policji, wydatki strukturalne w straży miejskiej, wydatki strukturalne w administracji, wydatki strukturalne w jednostkach pomocy społecznej itp.).
27. Przykład prawidłowo sporządzonego sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb.
28. Pytania i odpowiedzi.

Cena szkolenia:

299 zł (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia)

Prowadzący:

Ekonomistka, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów „Zarządzanie Projektami Współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej” w Akademii Leona Koźmińskiego.

Specjalizuje się w zakresie wydatków strukturalnych – zbiera, analizuje i opracowuje informacje statystyczne zawarte w sprawozdaniach o wydatkach strukturalnych sporządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz udziela wyjaśnień jednostkom sektora finansów publicznych w zakresie metodologii sporządzania sprawozdania rocznego o wydatkach strukturalnych oraz kwalifikacji krajowych wydatków publicznych poniesionych na cele strukturalne.

Była autorem publikacji dotyczących kwalifikowania wydatków zaliczanych do strukturalnych, zamieszczanych w dwutygodniku „Rachunkowość Budżetowa”, w poniedziałkowym dodatku do „Gazety Prawnej” oraz książki pt. „Wydatki strukturalne. Klasyfikacja, ewidencja i sprawozdawczość po zmianach”.

Prowadzi szkolenia z zakresu prawidłowego klasyfikowania wydatków strukturalnych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.

Comments are closed.