Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2017 – aspekty socjalne, prawne i podatkowe … – 25.05.2017 r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2017 – aspekty socjalne, prawne i podatkowe ( z  uwzględnieniem zróżnicowanych podmiotów , w tym podmiotów gospodarczych oraz sfery budżetowej ; urzędów, jednostek oświaty, pomocy społecznej i zatrudnienia oraz samorządowych instytucjach kultury , a także konsekwencji prawno – podatkowych w przypadku nieprawidłowości w zakresie gospodarowania środkami funduszu.

Data szkolenia:

25 maj 2016 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i przedstawicieli związków zawodowych, przedstawicieli załogi w samorządowych jednostkach sfery budżetowej, w tym w urzędach, jednostkach oświaty, zeas, cuw, jednostkach pomocy społecznej, zatrudnienia, samorządowych instytucjach kultury, a także podmiotach gospodarczych  – tworzących , gospodarujących  oraz administrujących zakładowym funduszem socjalnym. Szkolenie także skierowane jest do członków komisji i służb socjalnych, mieszkaniowych, pionów księgowości rozliczających i obsługujących fundusz ( zeas, cuw ), do pracowników pionów kontroli wewnętrznej oraz audytu.

Celem szkolenia jest:

Zapoznanie uczestników szkolenia z aktualnym stanem prawnym obowiązującym w zakresie tworzenia, administrowania i rozliczania środków zakładowego funduszu socjalnego ( wprowadzonymi zmianami i zróżnicowaniem dla sfery budżetowej w tym oświaty, samorządowych instytucji kultury, pomocy społecznej  i zatrudnienia, czy podmiotów gospodarczych ).

Zwrócenie szczególnej uwagi na konsekwencje i obowiązki podatkowe i ZUS, na szczególną rolę związków zawodowych, komisji i służb mieszkaniowo- socjalnych, a także odpowiedzialności za gospodarowanie funduszem pochodzącym ze środków publicznych w sferze budżetowej.

Przedstawienie najczęstszych nieprawidłowości w zarządzaniu i wypłacaniu środków funduszu, a także roli i prawidłowej formy regulaminu funduszu,  w tym funduszu mieszkaniowego. Natomiast dla  kontrolerów i audytorów  szkolenie będzie stanowiło pomoc przy opracowaniu programu jaki i zakresu przeprowadzenia badania zagadnienia zakładowego funduszu obarczonego wysokim ryzykiem związanym z gospodarowaniem środkami publicznymi w sferze budżetowej .

Program szkolenia:

1. Zaspokajanie potrzeb socjalnych – działalność socjalna dozwolona  i niedozwolona.

2. Fundusz fakultatywny, fundusz obligatoryjny, a świadczenie urlopowe ( różnice i rodzaje podmiotów ) – zmiany w 2017 r.

3. Prawidłowe zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – obligatoryjny charakter funduszu  w jednostkach sfery budżetowej z uwzględnieniem szczególnych uprawnień dla nauczycieli  oraz  odrębnych zasad  dla samorządowych instytucji kultury.

4. Sposób naliczania, zwiększania i korekty odpisu.

5. Regulamin zfśs oraz regulaminu „ funduszu mieszkaniowego ” – ranga dokumentu, zasady opracowania, zatwierdzania przez organizacje związkowe lub przedstawicieli załogi, zmiany i modyfikacja ( omówienie przykładowego regulaminu ).

6.” Fundusz mieszkaniowy ” – zasady wydzielenia środków, regulamin, umowy cywilno – prawne, zabezpieczenie, spłaty, umorzenie, komisja mieszkaniowa, odpowiedzialność pożyczkobiorcy i poręczycieli.

7. Odpowiedzialność pracodawcy ( kierownika jednostki ), a obowiązki głównego księgowego  lub jednostki prowadzącej obsługę finansowo – księgową ( zeas ).

8. Służba socjalna – komisje socjalne, mieszkaniowe , odpowiedzialność i funkcja opiniodawcza, sposób dokonywania wyboru członków, regulamin pracy komisji, uprawnienia i obowiązki komisji socjalnej ( ochrona danych ).

9. Szczególna rola, odpowiedzialność i uprawnienia przedstawicieli związków zawodowych.

10.Prawidłowość przyznawania, wydatkowania i rozliczania środków funduszu dla pracowników, emerytów i ich rodzin oraz innych osób uprawnionych:

  • świadczenia dozwolone,
  • świadczenia urlopowe,
  • „ wczasy pod gruszą ”, dopłaty do wypoczynku ,
  • pomoc i świadczenia pieniężne w przypadkach losowych oraz klęsk żywiołowych,
  • dopłaty i świadczenia dla dzieci  oraz emerytów,
  • świadczenia w szkołach i placówkach likwidowanych.

11. Świadczenia z zakładowego funduszu w aspekcie podatku dochodowego oraz składek ZUS ( świadczenia zwolnione, opodatkowane i oskładkowane ).

12.Prowadzenie wspólnej działalności socjalnej ( umowa, granice odpowiedzialności, rozliczenie i obsługa ).

13. Omówienie załączonego projektu regulaminów ( zalecane jest posiadanie przez uczestników na szkoleniu „ własnych regulaminów i wewnętrznych regulacji ” celem  przeanalizowania konkretnych rozwiązań ).

Cena szkolenia:

299 zł (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Prawnik i ekonomista, doświadczony specjalista i praktyk z zakresu  prawa samorządowego i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Comments are closed.