Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok oraz aktualne problemy w rachunkowości samorządowych jednostkach budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i w budżetach jednostek samorządu terytorialnego – 14.12.2017 r.

Data szkolenia:

14 grudzień 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

09:30-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Szkolenie jest kierowane do głównych księgowych i pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych, samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Program szkolenia:

1. Przepisy prawne oraz najważniejsze zasady istotne dla celów zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdań za 2017 rok.

2. Inwentaryzacja – krótkie przypomnienie najważniejszych zasad związanych
z przeprowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji rocznej (m.in. inwentaryzacja niektórych składników majątku, weryfikacja kont, rozliczenie inwentaryzacji, zapewnienie właściwej dokumentacji z przeprowadzonej inwentaryzacji oraz porównanie wyników inwentaryzacji nieruchomości z zasobem nieruchomości).

 3.   Zamknięcie ksiąg rachunkowych
▪   czynności przygotowawcze
-  wprowadzenie wszystkich operacji dotyczących roku sprawozdawczego,
-  analiza dokumentacji, kont syntetycznych i analitycznych;

▪   wycena aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2017 r.

-  zasady wynikające z ustawy o rachunkowości,

- szczególne zasady wynikające z ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont (…),

- wycena składników majątku (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne),
-   wycena należności i zobowiązań (odpisy aktualizujące należności);

▪   prawidłowe   ustalenie   przychodów  i  kosztów  (subwencje,  dotacje,  koszty  rozliczane w czasie itp.);

▪    obowiązkowe przeksięgowania roczne, ustalenie wyniku finansowego.

 4.   Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

▪  bilans,  rachunek  zysków  i  strat  (wariant porównawczy)  oraz  zestawienie  zmian
w funduszu – sposób prezentacji danych w poszczególnych wierszach i pozycjach
sprawozdania;

▪    powiązanie danych zawartych w w/w elementach sprawozdania finansowego;

▪  sposób   prezentacji   danych   w   sprawozdaniach  jednostkowych  i  zbiorczych w związku  ze  zmianami  organizacyjnymi  w  ciągu  roku   (łączenie/likwidacja niektórych jednostek organizacyjnych JST).

5.   Aktualne problemy w rachunkowości urzędów gmin/miast i starostw powiatowych oraz samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, w tym m.in. sygnalizacja projektowanych zmian w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości.

6.   Pytania.

Cena szkolenia:

299 zł (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Specjalista w zakresie księgowości i sprawozdawczości. Wykładowca w wielu ośrodkach w Polsce.

 

Comments are closed.