Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego – 27.11.2017 r.

Data szkolenia:

27 listopad 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Cel szkolenia:

Szkolenie z zasad techniki prawodawczej uwzględnia zmiany wprowadzone w życie z dniem 1 marca 2016 r. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. poz. 1812). Rozporządzenie to wprowadziło wiele zmian w przepisach Zasad techniki prawodawczej (ZTP), w tym w przepisach ZTP regulujących tworzenie aktów prawa miejscowego.

Najistotniejszą zmianą wprowadzoną tym rozporządzeniem, odnoszącą się do aktów prawa miejscowego, jest rozszerzenie zakresu przepisów ZTP, które są odpowiednio stosowane do projektów aktów prawa miejscowego, o przepisy działu I rozdziału 1 ZTP, regulującego metodykę pracy legislatora, zasady ogólne tworzenia projektów aktów normatywnych oraz wymogi odnośnie do języka prawnego. Z dniem 1 marca 2016 r wprowadzono w życie także inne zmiany, spośród których większość dotyczy aktów prawa miejscowego:

- wprowadzenie nowych rodzajów przepisów – przepisów epizodycznych oraz przepisów o karach pieniężnych, uregulowanie zasad ich tworzenia i umiejscowienia w akcie normatywnym;

- zmiany w zakresie przepisów ustrojowych i dostosowujących dotyczące umiejscowienia przepisów kreacyjnych;

- zmiany w zakresie przepisów przejściowych – obowiązek wskazania przepisów mających zastosowanie do stosunków powstałych pod działaniem przepisów dotychczasowych (w każdym przypadku, co oznacza rezygnację z jednej z reguł interpretacyjnych – zasady bezpośredniego działania prawa nowego);

- zmiany dotyczące przepisów końcowych związane m. in. z publikacją aktów normatywnych w formie elektronicznej;

- wprowadzenie nowego rodzaju jednostek redakcyjnych – tzw. „podwójnego tiret”;

- wprowadzenie możliwości stosowania jednostki systematyzacyjnej „oddziału” także w aktach prawa miejscowego;

- zmiany w zakresie zasad redagowania przepisów zmieniających – rezygnacja z wymogu nadawania nowego brzmienia całym jednostkom redakcyjnym;

- zmiana zasad sporządzania tekstów jednolitych aktów normatywnych;

- zmiany w przepisach ZTP regulujących typowe środki techniki prawodawczej, które są stosowane także w aktach prawa miejscowego.

Odbiorcy:

  • wszelkie organy stanowiące prawo, w tym:
  • rady gmin
  • rady powiatów
  • wójtowie
  • burmistrzowie
  • prezydenci miast
  • pracownicy komórek organizacyjnych opracowujący projekty aktów prawa
  • pracownicy departamentów ds. prawnych dokonujący oceny formalnoprawnej projektów aktów prawa wewnętrznego

Program szkolenia:

1)            pojęcie i cechy aktów prawa miejscowego jako źródeł prawa powszechnie obowiązującego;

2)            pojęcie i charakter prawny zasad techniki prawodawczej, w tym zakres stosowania zasad techniki prawodawczej do aktów prawa miejscowego;

3)            metoda regulacji przyjęta w zasadach techniki prawodawczej odnośnie do aktów prawa miejscowego;

4)            zasady ogólne tworzenia projektów aktów normatywnych mające zastosowanie do aktów prawa miejscowego;

5)            wymogi dotyczące języka prawnego określone w zasadach techniki prawodawczej;

6)            zasady budowy aktu prawa miejscowego;

7)            rodzaje jednostek redakcyjnych i jednostek systematyzacyjnych stosowanych w aktach prawa miejscowego;

8)            tytuł aktu prawa miejscowego;

9)            podstawa prawna aktu prawa miejscowego;

10)         przepisy merytoryczne aktu prawa miejscowego, w tym przepisy porządkowe;

11)         przepisy zmieniające w aktach prawa miejscowego;

12)         przepisy przejściowe i dostosowujące w aktach prawa miejscowego;

13)         przepisy epizodyczne w aktach prawa miejscowego;

14)         przepisy końcowe w aktach prawa miejscowego;

15)         upoważnienie ustawowe do wydania aktu prawa miejscowego:

a)            przepisy upoważniające do wydania aktu prawa miejscowego,

b)            skutki utraty mocy obowiązującej przepisu upoważniającego oraz skutki zmiany przepisu upoważniającego;

16)         zmiana (nowelizacja) aktu prawa miejscowego, w tym nowe zasady redagowania przepisów zmieniających;

17)         sporządzanie tekstu jednolitego aktu prawa miejscowego;

18)         metodyka pracy legislatora.

Cena szkolenia:

299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończył Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, główny specjalista ds. legislacji w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sejmu, od wielu lat w pracy zawodowej zajmuje się obsługą procesu ustawodawczego, prowadzi szkolenia z zakresu zasad techniki prawodawczej ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawa miejscowego.

Comments are closed.