ZASADY UDZIELANIA, ROZLICZANIA I KONTROLI DOTACJI OŚWIATOWYCH NA ROK 2018 – 16.12.2017 r.

Data szkolenia:

16 grudzień 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

09:00-14:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Cel szkolenia:

Szkolenie wyjaśni nową sytuację prawną JST i beneficjentów dotacji oświatowej powstającą od dnia 1.01.2018 roku. Szczególne miejsce przypadnie omówieniu zmian w zakresie dotacji oświatowych, w tym obliczania ich wysokości, jakie w roku 2018 przyniesie uchwalenie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. (W załączeniu wykaz zagadnień).

Odbiorcy:

- Pracownicy wydziałów oświaty (edukacji) urzędów gmin (miast) i starostw powiatowych;

- Pracownicy zespołów obsługi oświaty w gminie i w powiecie jeśli jednostki te obsługują dotacje oświatowe z budżetu gminy lub budżetu powiatu

- Skarbnicy Gmin i Skarbnicy Powiatów

- Zatrudnieni w gminach i powiatach kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni

Szczególnie zapraszamy przedstawicieli oświaty niepublicznej

- Organy prowadzące jednostki oświatowe dotowane z budżetu gminy i budżetu powiatu;

- Podmioty zapewniające obsługę finansową dla osób fizycznych i osób prawnych prowadzących szkoły, przedszkola lub placówki – dotowane z budżetów samorządów

Program szkolenia:

 1. Dotychczasowa systematyka prawa regulującego dotacje oświatowe: ustawa o systemie oświaty po nowelizacji, uchwała prawa miejscowego, przepisy prawa finansowego (budżetowego). Regulacja prawna od dnia 1.09.2017 r. Nowa regulacja od 1.01.2018 r.
 2. Ustalanie wysokości dotacji oraz aktualizacja podstawy obliczanej od kwot części oświatowej subwencji ogólnej. Dotacja na niepełnosprawnego ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym.
 3. Obliczania podstawowej kwoty dotacji (PKD) na ucznia (dziecko, wychowanka). Kwota wydatków z udziałem środków UE. Wydatki bieżące samorządowej szkoły (przedszkola) działających w zespole oświatowym.
 4. Zasady aktualizacji PKD w trakcie 2018 roku oraz wypłaty dotacji po aktualizacji PKD. Aktualizacja: „w szczególnie uzasadnionym przypadku”. Maksymalne progi dla dopłat i potrąceń po aktualizacji
 5. PKD na ucznia klasy zniesionego gimnazjów i ucznia przekształconej szkoły zawodowej.
 6. Wskaźnik zwiększający dotację dla szkół. Ustalenie wskaźnika od początku roku 2018.
 7. Ustalanie PKD z najbliższej gminy lub z najbliższego powiatu.
 8. Statystyczna liczba uczniów i jej aktualizacja (zasady zaokrąglania wyników).
 9. Ustalanie faktycznej liczby uczniów w jednostce dotowanej.
 10. Zakres danych podawanych przez JST w BIP.
 11. Jednorazowa dotacja za świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
 12. Termin przekazania należnej części dotacji i konsekwencje jego niedochowania.
 13. Potrzeba podjęcia nowej uchwały dotacyjnej obowiązującej od 1.01.2018 r. Czy w nowych uchwałach należy powtarzać ustawowe podstawy dotacji oświatowych?
 14. Możliwość wprowadzenia własnych wskaźników procentowych dla ustawowej podstawy dotacji.
 15. Przesłanki wstrzymania wypłat dotacji według nowych przepisów.
 16. Przeznaczenie dotacji oświatowej oraz zwrot dotacji do budżetu JST. Rozliczanie kwot na kształcenie specjalne. Rozliczanie dotacji wydatkami na wynagrodzenia.
 17. Zasady ustalania i dochodzenia od innych gmin zwrotu kosztów przedszkolnych od 2018 roku.
 18. Podsumowanie – dodatkowe pytania i odpowiedzi.

Cena szkolenia:

299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Administratywista, od 1990 r. szkoli  administrację rządową i samorządy terytorialne z tematyki finansów publicznych i określonych dziedzin administracji (w tym prawo oświatowe). Jest autorem licznych publikacji, w tym piętnastu książkowych, z tematyki finansów publicznych i gospodarki finansowej samorządów. Z tematu dotacji oświatowych szkoli od 2000 r. Współautor książek o dotacjach oświatowych z 2013 r., 2015 r. i 2017 r.: Dotacje oświatowe, Ch.Beck oraz z 2017 r. Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Ch.Beck.

Comments are closed.