ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PRAKTYCE URZĘDNICZEJ … – ZMIANA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I JEJ WPŁYW NA WYDAWANIE I COFANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU – 25.07.2017 r.

„ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PRAKTYCE URZĘDNICZEJ: WYDAWANIE I COFANIE  ZEZWOLEŃ, OPŁATY, KONTROLE PUNKTÓW SPRZEDAŻY I OŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI SPRZEDAŻY, ORZECZNICTWO, NOWELIZACJA USTAWY   OD 1 STYCZNIA 2016 R, ZMIANA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I JEJ WPŁYW NA WYDAWANIE I COFANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Data szkolenia:

25 lipiec 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Szkolenie w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych przeznaczone jest dla urzędników gminnych oraz członków gminnych  komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie z przepisami w zakresie  wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży,  jako  zadania należącego  do gmin, przede wszystkim w zakresie pobierania opłat za zezwolenia.

W  jego trakcie zostaną omówione najczęstsze przypadki, na jakie urzędnicy napotykają w codziennej pracy, dotyczące wydawania zezwoleń i pobierania opłat. Szkolenie powinno pomóc w rozwiązaniu  wielu wątpliwości natury interpretacyjnej, które pojawiają się w trakcie stosowania przepisów ustawy.                  W szczególności omówiona zostanie procedura wydawania i cofania zezwoleń, problematyka naliczania opłat oraz najnowsze orzecznictwo. Szczegółowo zostaną przedstawione zasady przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży alkoholu, w tym kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu. PODCZAS SZKOLENIA ZOSTANIE OMÓWIONA ZMIANA USTAWY, KTÓRA WESZŁA W ŻYCIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R., WPROWADZAJĄCA MIĘDZY INNYMI ISTOTNĄ ZMIANĘ W ZAKRESIE OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NOWE PROJEKTY NOWELIZACJI USTAWY. OMÓWIONA ZOSTANIE NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, KTÓRA WESZŁA W ŻYCIE 01.06.2017 R. I JEJ PRAKTYCZNY WPŁYW NA PROCEDURĘ WYDAWANIA I COFANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU.

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne problematyki zezwoleń na sprzedaż alkoholu – ustawa            o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwały rady gminy wydane z upoważnienia ustawy: limitowa i zasady usytuowania
 2. Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku (w tym: rodzaje tytułów prawnych,  Sanepid – decyzja czy zaświadczenie), procedura administracyjna, limit i zasady usytuowania  – jak je badać, uzyskanie opinii  gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 3. Nowelizacja KPA i praktyczne zastosowanie nowych rozwiązań podczas wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – nowe obowiązki urzędu, zmiany w dokumentach urzędowych.
 4.  Pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót alkoholem: Jak prawidłowo naliczyć wysokość opłaty i dokonać podziału na raty, zwrot opłaty, forma naliczenia opłaty.
 5. Inne rodzaje zezwoleń na sprzedaż alkoholu: jednorazowe, cateringowe, na wyprzedaż, sprzedaż przez internet.
 6. Cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: przesłanki do wszczęcia, procedura cofania, orzecznictwo.
 7. Warunki sprzedaży alkoholu i ich przestrzeganie przez przedsiębiorców. Działalność tzw. ogródków piwnych w świetle obowiązującego prawa.
 8. Inne rodzaje  postępowań dot. zezwoleń: Jak wygasić zezwolenia, jak dokonać zmiany w zezwoleniu.
 9. Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: nowe zasady naliczania opłat, zmiana sankcji za niedokonanie opłaty w terminie, nowe zasady wydawania zezwoleń jednorazowych i cateringowych. Inne projekty nowelizacji.
 10. Przekazywanie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej informacji o zezwoleniach na sprzedaż alkoholu, wydawanych przez gminę.
 11. Kontrole punktów sprzedaży alkoholu w świetle znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: wymagane dokumenty, prawa i obowiązki przedsiębiorców, tryb i przebieg kontroli, kontrola oświadczeń.
 12. Dyskusja, wymiana doświadczeń.

Cena szkolenia:

299 zł (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Prawnik, Kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Urzędu Miasta, Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pełnomocnik sądowy Komisji.

Comments are closed.