Zmiany do klasyfikacji budżetowej

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 lutego 2021 r. pod poz. 299 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.