Zmiany w klasyfikacji budżetowej opublikowane

W Dzienniku Ustaw z dnia 05 sierpnia 2020 r. opublikowano pod pozycją 1340 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem określonych w:

1)załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem:
a)rozdział„75211  Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne”,
b)zmiana nazwy rozdziału„75215 Zadania związane z utrzymaniem  w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki”,
c)rozdział„75819 Rezerwa subwencji ogólnej dla województw”,
d)rozdział„85146 Działalność dyspozytorni medycznych”,
e)zmiana nazwy rozdziału „85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”,
f)rozdział „85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”,

2)załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem:
a)paragraf „088 Wpływy z opłaty prolongacyjnej”,
b)zmiana objaśnień do paragrafu „091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”,
c)zmiana objaśnień do paragrafu „277 Środki na uzupełnienie dochodów województw”,

3)załączniku nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem:
a)zmiana objaśnień do paragrafu „219 Rezerwy subwencji ogólnej”,
b)zmiana objaśnień do paragrafu „277 Środki na uzupełnienie dochodów województw”, c)paragraf „471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”

– mają po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2021.

które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.