Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, postępowanie w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności. Skuteczna windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń – 11.05.2017 r.

Data szkolenia:

11 maj 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Pracownicy pup-ów zajmujący się orzekaniem o nienależnie pobranych świadczeniach, pracownicy komórek rozliczeniowych.

Korzyści:

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z procedurami przenoszenia odpowiedzialności za zaległości na inne osoby odpowiedzialne, procedurami postępowań uznaniowych, procedurami egzekucji administracyjnej i cywilnej podejmowanych w wypadkach stwierdzenie nienależnie pobranego świadczenia. Nabędą umiejętności sporządzenia pism procesowych, upomnienia, tytułów wykonawczych.

Program szkolenia:

I.

 1. Procedury egzekucyjne: sądowe i administracyjne (postępowanie zwykłe, nakazowe, upominawcze, wpisy do KRS).
 2. Procedury cywilnoprawne: BIG, KRD i inne.

II. Postępowanie w przypadku śmierci dłużnika lub upadłości, likwidacji firmy.

 1. Procedury sądowe.
 2. Procedury administracyjne.
 3. Przeniesienie odpowiedzialności na spadkobierców, członków zarządu, wspólników, udziałowców, członków rodzin, małżonków.
 4. Przedawnienia.

III.    Postępowanie upadłościowe

1. Obowiązki i prawa  wierzyciela w postępowaniu upadłościowym,

2. Upadłość  a należności PUP;

3. Etapy procedury upadłościowej:

a/ wniosek- podmioty uprawnionie do złożenia , wymogi formalne

b/ postanowienia sądu

c/upadłość z planem spłaty

d/ upadłość bez planu spłaty

IV. Umarzanie, rozkładanie na raty lub odraczanie terminów płatności.

 1. Ulgi z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. Zasadność zastosowania ulgi.
 3. Ocena przesłanek stosowania ulgi.
 4. Wymogi formalne i prawne dokumentacji w stosowaniu ulg.
 5. Ugoda, decyzja – obowiązujące zasady w tych postępowaniach i różnorodność występowania dokumentacji.
 6. Tryb postępowania w przypadku niewywiązania się dłużnika z terminów wskazanych w decyzji o rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności.

V. Egzekucja sądowa a egzekucja administracyjna.

 1. Podstawy prawne egzekucji.
 2. Akty normatywne regulujące postępowanie egzekucyjne w administracji.
 3. Różnice i cechy wspólne – porównanie.
 4. Koszty egzekucji sądowej i administracyjnej – porównanie.
 5. Prawne możliwości wyboru egzekucji i komornika.

VI. Pytania uczestników- dyskusja.

Cena szkolenia:

299 zł (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych  na uczelniach wyższych. Certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem. Współpracownik Wydawnictw prawniczych. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym , ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej, instrukcji kancelaryjnej. Z racji niegdysiejszego zatrudnienia w administracji w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi .

Comments are closed.