PROWADZĄCY:

Wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor  i współautor kilkudziesięciu pozycji książkowych ( w tym: aktualna z 2023r. „Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku  w instytucjach kultury” Wydawnictwo C.H. Beck ) oraz publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Prowadzi FORA Audytorów, Skarbników, Przewodniczących Rad. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

PROGRAM:

I. ORGANIZACJA, RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA FINANSOWA W INSTYTUCJACH KULTURY.

 1. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury oraz ich wpływ na ewidencję księgową – wyjaśnienia.
 2. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont – w tym:
 • ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:

–    zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym,

–    błędów z lat poprzednich,

–    zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania,

 • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności – KSR- nr 7,
 • plany finansowe Instytucji Kultury.
 1. Omówienie wybranych zagadnień – Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku 2023 przychodów i kosztów:
 • Przychody ( w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty, rozliczenia międzyokresowe – schematy księgowań z wyjaśnieniami .
 • Przeksięgowanie na Wynik Finansowy.
 • Fundusze w Instytucji Kultury.
 1. Należności, zobowiązania oraz odsetki- wycena, windykacja i odpisy aktualizacyjne.
 2. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie materiały, towary- źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencja  z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –  po zmianach;
 • Środki trwałe – ich przyporządkowanie do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł;
 • Wartości niematerialne i prawne – system OEM, BOX;
 • Środki trwałe w budowie (Inwestycje) – wg. nabycia i kosztów wytworzenia;
 • Amortyzacja środka trwałego  – (umorzenie ) terminy, weryfikacja;
 • Materiały, towary, wydawnictwa ( konto 014, konto 016, konto 018).
 1. Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych  oraz   inwestycji – rodzaje , terminy, metody, organizacja i dokumentacja ( w załączeniu wzory)  – z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11- wybrane zagadnienia.
 1. Skontrum w Bibliotece a inwentaryzacja – zasady.

II. E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE :

1. Zasady przygotowania i sporządzania danych do sprawozdania – elektronicznie:

 • Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
 • Bilans i Rachunek Zysków i Strat,
 • Sprawozdanie ze zmian w Funduszach,
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia – załącznik do sprawozdania (tabele),
 1. Badanie przez audytora – kiedy obowiązek? Publikacja Sprawozdania Finansowego w MSiG lub  brak publikacji.