PROWADZĄCY:

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie oraz studiów EMBA, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

PROGRAM:

 1. Charakterystyka dokumentacji finansowo-księgowej w podmiotach samorządowych i państwowych.
 2. Identyfikacja dokumentacji pracowniczej wg prawa pracy oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 3. Zasady prowadzenia dokumentacji w komórkach finansowych w oparciu o procedury księgowe i instrukcję kancelaryjną.
 4. Okresy przechowywania dokumentacji w świetle prawa krajowego i przepisów unijnych.
 5. Jak ustalić komórkę merytoryczną w procesie gromadzenia dokumentacji i jakie są jej obowiązki. Czy każda teczka ma mieć spis spraw? Pojęcie dokumentacji „nietworzącej akt spraw”.
 6. Jednolity rzeczowy wykaz akt podstawą klasyfikacji i kwalifikacji akt finansowo-księgowych. Zasady opisywania kancelaryjnego dokumentacji pracowniczej (teczki zbiorcze, akta spraw, spisy spraw, spisy zawartości akt).
 7. Nowe okresy przechowywania tzw. dokumentacji pracowniczej i rozbudowa wykazów akt pod kątem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Standard wykaz akt opracowany przez archiwa państwowe z 2023 r.
 8. Warunki przechowywania dokumentacji płacowej i zagadnienie jej archiwizacji. Kiedy i jaką dokumentację należy oddać do archiwum, a jakie teczki można pozostawić na stanowisku pracy. Etapy porządkowania zakończonej dokumentacji finansowej i księgowej.
 9. Zasady porządkowania i ewidencjonowania dokumentacji osobowej zgodnie naczelnego wytycznymi służby archiwalnej (Wytyczne metodyczne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 listopada 2014 roku). Kategoryzacja dokumentacji osobowej (akta założone do 1950 r., akta założone w latach 1951-1967, akta założone po 1967 r.).
 10. Porządkowanie teczek osobowych w zależności od ich kategorii archiwalnej
  (A, BE50 i B50), a także wytwórcy (różnice w obowiązkach pracodawców samorządowych i państwowych oraz prywatnych).
 11. Charakterystyka poszczególnych etapów prac porządkowych teczek osobowych i dokumentacji płacowej. Jak przygotować dokumentację osobową do ekspertyzy archiwalnej.Co to jest ekspertyza archiwalna i kogo dotyczy?
 12. Elementy opisu teczek i ewidencjonowanie dokumentacji.
 13. Kancelaryjno-archiwalny kontekst RODO.
 14. Zasady rozliczania się z aktami nieprzydatnymi (brakowanie a niszczenie). Omówienie zasad i odpowiedzialności uczestników procedury brakowania.