PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

1. Bilans z wykonania budżetu, a zamknięcie ksiąg w organie:

– kto sporządza;

– podpisy na sprawozdaniu.

2. Prezentacja danych z poszczególnych kont w bilansie organu:

– stan środków na rachunkach bankowych w tym środki z rachunku wydatków niewygasających;

– należności i rozliczenia w tym należności finansowych;

– zobowiązania w tym zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek;

– pojęcia krótko, długoterminowe w bilansie organu, na co zwrócić uwagę;

– rozliczenia międzyokresowe w tym część oświatowa subwencji;

– wynik wykonania budżetu;

– prezentacja danych z operacji nie kasowych;

– rezerwy na wydatki niewygasające;

– skumulowany wynik budżetu.

3. Powiązanie danych prezentowanych w bilansie z wykonania budżetu roku 2021 z prezentowanymi danymi w sprawozdaniu Rb-NDS IV kwartał roku 2021.