PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

 1. Bilans z wykonania budżetu, a zamknięcie ksiąg w organie:
 • kto sporządza;
 • podpisy na sprawozdaniu.
 1. Prezentacja danych z poszczególnych kont w bilansie organu:
 • stan środków na rachunkach bankowych w tym środki z rachunku wydatków niewygasających;
 • należności i rozliczenia w tym należności finansowych;
 • zobowiązania w tym zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek;
 • pojęcia krótko, długoterminowe w bilansie organu, na co zwrócić uwagę;
 • rozliczenia międzyokresowe w tym część oświatowa subwencji;
 • wynik wykonania budżetu;
 • prezentacja danych z operacji nie kasowych;
 • rezerwy na wydatki niewygasające;
 • skumulowany wynik budżetu.
 1. Powiązanie danych prezentowanych w bilansie z wykonania budżetu roku 2023 z prezentowanymi danymi w sprawozdaniu Rb-NDS IV kwartał roku 2023.