PROWADZĄCY:

Psycholog, oligofrenopedagog i terapeuta EEG Biofeedback. Ukończyła kurs Terapii Ręki oraz Trening Umiejętności Społecznych i Trening Kontroli Złości. Od 2008 roku pracuje również jako wykładowca i trener. Swoje umiejętności trenerskie zdobywałam szkoląc kadrę zarządzającą organizacji pozarządowych (WTZ), placówek oświatowych, pielęgniarki i położne oraz kadrę pedagogiczną żłobków, przedszkoli i szkół. Od 16 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, w tym również z dziećmi z niepełnosprawnościami prowadząc warsztaty w zakresie, w jakim tego potrzebują. Od 2013 roku prowadzi gabinet psychologiczny ukierunkowując swe działania na pomoc dziecku i rodzinie poprzez konsultacje, poradnictwo psychologiczne i zajęcia terapeutyczne. Dla chcących zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze oferuję warsztaty Kompetencji Rodzicielskich, szkolenia i prelekcje dla rodziców/opiekunów, również tych w pieczy zastępczej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu treningów relaksacyjnych, dla osób przeciążonych pracą, o niskich kompetencjach w radzeniu sobie ze stresem. Prowadzi wiele szkoleń online jak również jest autorką wielu artykuł i nagrań w tym zakresie.

PROGRAM:

  1. Jak mówić żeby dzieci chciały słuchać i żeby chciały z nami rozmawiać.
  2. Warunki efektywnej komunikacji.
  3. Komunikaty typu „Ja” zamiast „Ty”.
  4. Aktywne słuchanie i jego narzędzia w skutecznym porozumiewaniu się.
  5. Komunikacja w duchu Porozumienia bez Przemocy (PBP) w szkole.
  6. Język szakala vs język żyrafy w kontakcie nauczyciel-uczeń; uczeń-uczeń, nauczyciel-nauczyciel.
  7. Co kryje się za słowami, czyli czy uczucia i potrzeby zostały usłyszane?
  8. Siła empatii.
  9. Rozwiązywanie konfliktów w duchu PBP.