PROWADZĄCY

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Trener przeprowadził ok. 85 szkoleń z zakresu kontroli zarządczej, w których uczestniczyło pond 1600 osób zatrudnionych w administracji publicznej.

PROGRAM:

1. Podstawy prawne prowadzenia Centralnego Rejestru Umów (CRU).

2. Trzy etapy wprowadzenia CRU !!!!! nowe uregulowania !!!!!!!!!!!

3. Organ właściwy do prowadzenia CRU.

4. Podmiot obowiązany do wprowadzenia danych z umowy do Rejestru !!! nowe uregulowania !!!!

5. Zakres umów podlegających ujawnieniu w CRU.

6. Wyłączenia z obowiązku ujawnienia umów w CRU:

 • umowy o małej wartości;
 • umowy dot. zamówień i konkursów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PZP.

7. Kogo dotyczą obowiązki w zakresie ujawnienia umów – art. 9 ustawy o finansach publicznych.

8. Zakres danych ujawnianych w CRU.

9. Wartość ujawnianej umowy !!!!! nowe uregulowania prawne !!!!!!!!!

10. Nowy delikt odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – istotna treść art. 18ca u.d.f.p. !!!!!!!!!!!!

11. Umowy cywilne i umowy administracyjne (publiczne).

12. Umowy: pisemne, dokumentowane, elektroniczne, zawierane w formie szczególnej, umowy ustne i umowy per facta concludentia.

13. Porozumienia, w tym porozumienia zawierane pomiędzy JSFP.

14. Umowy w placówkach oświatowych – dot. niepodatkowych należności budżetowych.

15. Umowy techniczne (umowa o inkaso podatków i opłat, umowa o powołaniu biegłego, umowa o przeniesieniu prawa własności jako formy wygaśnięcia zobowiązania podatkowego).

16. Pozorny brak umowy; co wtedy ?????????????

17. Pułapki zastawione na JSFP przez ustawodawcę.

18. Powiazanie obowiązków w zakresie CRU ze standardami kontroli zarządczej.

19. Q i A z prowadzącym.

Cel szkolenia i korzyści ze szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia prawidłowo funkcjonującej kontroli zarządczej w swojej jednostce, w szczególności:

 1. Znają zasady funkcjonowania Centralnego Rejestru Umów (CRU);
 2. Wiedzą jakie umowy podlegają ujawnieniu w CRU;
 3. Wiedzą, kiedy obowiązki ujawnienia umowy należy dokonać;
 4. Wiedzą jak powiązać zmianę ustawy o finansach publicznych z ustawą o dostępie do informacji publicznej;
 5. Wiedzą jak ochronić dane osobowe osób fizycznych zawarte w umowie;
 6. Potrafią zidentyfikować ryzyko związane z nieujawnieniem umowy, lub niewprowadzenia danych do CRU;
 7. Znają zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 8. Wiedzą, kiedy i jaka jednostka sektora finansów publicznych będzie zobowiązania do ujawniania umów.

Podczas szkolenia omówione zostają wszystkie aspekty związane z wprowadzenie i funkcjonowanie Rejestru Umów.

Uczestnicy szkolenia uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jak określić przedmiot umowy??
 2. Ile wynosi wartość umowy podlegającej ujawnieniu w Rejestrze.
 3. Czy każda umowa powinna być numerowana??
 4. Czy i kiedy wykazujemy umowy o pracę oraz umowy zlecenie i o dzieło z pracownikami własnej jednostki??
 5. Czy do CRU będą wprowadzane aneksy do umów zawartych przed 1 stycznia 2021 roku??
 6. Co z tzw. „fakturami bezumownymi”??
 7. Jak określić wygaśnięcie umowy??
 8. Informacje niejawne i inne prawnie chronione, czyli jakie i kiedy mają zastosowanie???
 9. Czy klasyfikacja budżetowa ma zastosowanie???
 10. Czy umowy techniczne podlegają ujawnieniu??
 11. Czy umowy tzw. parasolowe podlegają ujawnieniu w CRU ??
 12. Jak zmodyfikować wewnętrzne regulacje dotyczące kontroli zarządczej??