PROWADZĄCY:

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Trener przeprowadził ok. 85 szkoleń z zakresu kontroli zarządczej, w których uczestniczyło pond 1600 osób zatrudnionych w administracji publicznej.

PROGRAM:

 1. Podstawy prawne prowadzenia Centralnego Rejestru Umów (CRU).
 2. Organ właściwy do prowadzenia CRU.
 3. Zakres umów podlegających ujawnieniu w CRU.
 4. Wyłączenia z obowiązku ujawnienia umów w CRU:
 • umowy o małej wartości;
 • umowy dot. zamówień i konkursów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PZP.
 1. Kogo dotyczą obowiązki w zakresie ujawnienia umów – art. 9 ustawy o finansach publicznych.
 2. Zakres danych ujawnianych w CRU.
 3. Umowy cywilne i umowy administracyjne (publiczne).
 4. Umowy: pisemne, dokumentowane, elektroniczne, zawierane w formie szczególnej, umowy ustne i umowy per facta concludentia.
 5. Porozumienia, w tym porozumienia zawierane pomiędzy JSFP.
 6. Umowy w placówkach oświatowych – dot. niepodatkowych należności budżetowych.
 7. Umowy techniczne (umowa o inkaso podatków i opłat, umowa o powołaniu biegłego, umowa o przeniesieniu prawa własności jako formy wygaśnięcia zobowiązania podatkowego).
 8. Pozorny brak umowy; co wtedy ???
 9. Czy faktury i rachunki podlegają ujawnieniu w Rejestrze Umów.
 10. Czy umowa może być fakturą??
 11. Pułapki zastawione na JSFP przez ustawodawcę.
 12. Powiazanie obowiązków w zakresie CRU ze standardami kontroli zarządczej.
 13. Czy model rozproszonej publikacji to dobre rozwiązanie.
 14. Q i A z prowadzącym.

Podczas szkolenia omówione zostają wszystkie aspekty związane z wprowadzenie i funkcjonowanie Rejestru Umów.

Uczestnicy szkolenia uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jak określić przedmiot umowy??
 2. Czy nie jest Rejestr Umów??
 3. Ile wynosi wartość umowy podlegającej ujawnieniu w Rejestrze.
 4. Czy każda umowa powinna być numerowana??
 5. Czy i kiedy wykazujemy umowy o pracę oraz umowy zlecenie i o dzieło z pracownikami własnej jednostki??
 6. Czy do CRU będą wprowadzane aneksy do umów zawartych przed 1 stycznia 2021 roku??
 7. Co z tzw. „fakturami bezumownymi”??
 8. Jak określić wygaśnięcie umowy??
 9. Informacje niejawne i inne prawnie chronione, czyli jakie i kiedy mają zastosowanie???
 10. Czy klasyfikacja budżetowa ma zastosowanie???
 11. Czy umowy techniczne podlegają ujawnieniu??
 12. Czy umowy tzw. parasolowe podlegają ujawnieniu w CRU ??
 13. Jak zmodyfikować wewnętrzne regulacje dotyczące kontroli zarządczej??
 14. Jak przygotować procedury informacji podlegających publikacji??