PROWADZĄCY:

Od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą  dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych. Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu  rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne.

Uwaga! W materiałach szkoleniowych otrzymają Państwo m.in. wzory: procedury dot. windykacji należności cywilnoprawnych, dokumentu dot. odpisu należności przedawnionych, pisma informującego o sposobie zarachowania należności cywilnoprawnej na odsetki i należność główną.

PROGRAM:

1. Charakterystyka  wybranych należności cywilnoprawnych w kontekście sposobów likwidacji zaległości ( czy opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności podlega egzekucji przez komornika sądowego czy egzekucji administracyjnej?, jaki charakter mają opłaty za wyżywienie w szkole? Czy od opłat za wyżywienie w szkole należą się odsetki i jakie?).

  1. Odsetki od należności cywilnoprawnych:

– naliczanie odsetek wobec dłużników będących podmiotami publicznymi, gdzie stronami umów cywilnoprawnych są wyłącznie podmioty publiczne,

– naliczanie odsetek wobec dłużników prowadzących działalność gospodarczą  będących kontrahentami podmiotów sektora finansów publicznych,

– naliczanie odsetek wobec dłużników (osób fizycznych) nieprowadzących działalności gospodarczej,

– omówienie poszczególnych kategorii odsetek (odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, odsetki ustawowe (kapitałowe), odsetki ustawowe za opóźnienie, różnice),

– zarachowanie wpłaty dokonanej po terminie płatności na odsetki i inne należności uboczne (prawo czy obowiązek wierzyciela?),

– czy do zaliczenia wpłaty dokonywanej po terminie płatności na odsetki wymagana jest zgoda dłużnika?

– czy istnieje obowiązek zawiadomienia dłużnika o zaliczeniu jego wpłaty na odsetki (jakim dokumentem zawiadomić dłużnika?, jakie znaczenie ma dokument informujący o zaliczeniu wpłaty na odsetki?).

– czy można żądać odsetek od odsetek?

– odpowiedzialność pracowników jednostek sektora finansów publicznych za ustalenie   nieprawidłowych odsetek w umowach zawieranych z kontrahentami j.s.f.p. oraz za nienaliczanie odsetek.

  1. Aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie żądania zryczałtowanej rekompensaty za dochodzenie należności w transakcjach handlowych:

– które umowy zawierane przez j.s.t. uznaje się za transakcje handlowe (wyroki UE)?

– rola zasad współżycia społecznego określonych w art. 5 k.c. na dochodzenie od dłużnika zryczałtowanych kosztów dochodzenia należności – najnowsze wyroki sądów,

– 40, 70 lub 100 EURO za koszty odzyskiwania należności w przypadku opóźnień w zapłacie wynikających z transakcji handlowych, w zależności od wartości świadczenia,

– zmiany w ustawie o finansach publicznych umożliwiające stosowania  ulgi w formie odstąpienia od dochodzenia rekompensaty (obligatoryjna uchwała rady gminy/miasta),

– wg jakiego kursu Euro wyliczyć rekompensatę?

– czy od rekompensaty (40, 70 lub 100 Euro) należą się odsetki za zwłokę

– kiedy i w jaki sposób wzywać do zapłaty rekompensaty?

– czy wysyłając wezwanie do zapłaty np. 3 kolejnych rat czynszu najmu wolno naliczyć jedną rekompensatę 40 Euro czy 3 razy po 40 Euro?

– czy mimo braku wezwania do zapłaty można objąć pozwem również kwotę rekompensaty?

– jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu w związku z dochodzeniem rekompensaty (40, 70 lub 100 Euro)?

– omówienie wybranych stanowisk organów kontroli w zakresie żądania od kontrahentów j.s.f.p. rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w przypadku opóźnień płatności w transakcjach handlowych,

– czy w okresie epidemii można nie dochodzić od dłużników rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych?

– kiedy rekompensata się przedawnia?

– za jaki okres wstecz można/trzeba naliczyć rekompensatę?

  1. Obowiązek podejmowania działań windykacyjnych w stosunku do podmiotów zalegających z zapłatą należności cywilnoprawnych:

– jaki jest optymalny termin skierowania sprawy do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty (terminy, kwoty, opłaty sądowe)?

– czy przed skierowaniem sprawy do sądu musi być wysłane do zobowiązanego wezwanie do zapłaty?

– czy wolno żądać od dłużników zapłaty kosztów wezwania?

– czy wezwanie do zapłaty musi być doręczone za potwierdzeniem odbioru?

– kiedy i w oparciu o jakie dokumenty ująć w księgach rachunkowych zasądzone koszty postępowania sądowego w tym zastępstwa procesowego?

– jak prawidłowo skierować sprawę do egzekucji komorniczej (odpowiednie pełnomocnictwo, wezwanie przedegzekucyjne, opłaty komornicze)?

– czy i jakie dalsze działania można podjąć po umorzeniu egzekucji przez komornika sądowego?

  1. Omówienie wybranych przepisów Kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń:

– skrócenie podstawowych terminów przedawnienia roszczeń przysługujących od konsumentów,

– zmiany przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie ustalania końcowego terminu przedawnienia,

–  nowy obowiązek sądu badania z urzędu czy upłynął termin przedawnienia i oddalenia powództwa w razie potwierdzenia tego faktu.

– czy można/należy w aktualnym stanie prawnym kierować do sądu sprawy o zapłatę po upływie terminu przedawnienia roszczenia?

– jak liczyć termin przedawnienia?

– czy stosować „stare” czy „nowe” przepisy?

– jakie działania może podjąć wierzyciel  aby nie dopuścić do przedawnienia należności cywilnoprawnych?

– przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia należności cywilnoprawnych.

  1. Wpływ zmienionych w 2019r. przepisów Kodeksu postępowania cywilnego na dochodzenie należności cywilnoprawnych j.s.f.p. (omówienie wybranych przepisów):

– likwidacja tzw. fikcji doręczenia pism sądowych konsumentom – nowe obowiązki wierzyciela doręczania pism przez komorników sądowych,

– które pisma związane z dochodzeniem należności cywilnoprawnych mogą/muszą być doręczane przez komorników sądowych?

– doręczenia pism przez komorników sądowych i koszty z tym związane,

– omówienie wybranych zmian przepisów w zakresie opłat sądowych,

– czy od niezapłaconych w terminie zasądzonych kosztów sądowych pobiera się odsetki? – zmiany przepisów w tym zakresie.

  1. Problematyka nadpłat należności cywilnoprawnych:

– czy należy bezwzględnie dokonywać zwrotów nadpłat od należności cywilnoprawnych jeżeli kwota nadpłaty wynosi np. 10 gr?

– jak postępować z bardzo niskimi kwotami nadpłat i zaległości w należnościach cywilnoprawnych?

– czy zwrotu nadpłaconej należności można dokonać w ramach czynności materialno- działając z urzędu czy na wniosek?

– jak postąpić z nadpłatą gdy zobowiązany nie reaguje na pismo informujące go o nadpłacie?

– czy i w jaki sposób można nadpłatę cywilnoprawną zaliczyć np. na podatek od nieruchomości?

  1. Przedawnione należności cywilnoprawne w księgach rachunkowych?

– rozróżnienie pojęć „przedawnienie roszczenia” i „przedawnienie należności” w kontekście rzetelności i realności zapisów w ewidencji księgowej,

– w jaki sposób powinien być udokumentowany fakt przedawnienia należności cywilnoprawnej?

– kto i w oparciu o jaki dokument powinien podjąć decyzję o dokonaniu odpisu przedawnionej należności z ksiąg rachunkowych?

– w jakim terminie należności przedawnione powinny być odpisane z ksiąg rachunkowych?

– jakie mogą być konsekwencje wykazywania w księgach rachunkowych przedawnionych należności cywilnoprawnych?

– kto ponosi odpowiedzialność za przedawnienie  należności cywilnoprawnych?

– jak pracownicy urzędów j.s,t.  i ich jednostek organizacyjnych mogą chronić się przed zarzutem dopuszczenia do przedawnienia należności cywilnoprawnych?

  1. Stosowanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego jako nieefektywne sposoby likwidacji zaległości.

– stosowanie ulg na postawie uchwały organu stanowiącego podjętej w trybie art. 59 ust.2 i 3 ustawy o finansach publicznych (rodzaje ulg, warunki i przesłanki stosowania ulg, formy rozstrzygnięcia w kwestii przyznanej ulgi, stosowanie ulg z urzędu),

– niedochodzenie należności cywilnoprawnych i rekompensaty (40 Euro) za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych, w trybie uchwały podjętej na podstawie art. 59a ustawy o finansach publicznych,

– odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych j.s.t. w trybie uchwały podjętej na podstawie art. 15zzzf tzw. tarczy antykryzysowej,

– inne ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych, które mogą być stosowane w okresie stanu epidemii.

  1. Dyskusja, pytania, wyjaśnienia.