PROWADZĄCY:

Szkoleniowiec i doradca z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, organizacji pozarządowych. Prowadzi szkolenia z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych oraz różnych ośrodków szkoleniowych w kraju od 2008 r. dodatkowo prowadzi  doradztwo dla jednostek sektora finansów publicznych. Autorka wielu publikacji w miesięcznikach Finanse Publiczne, Przetargi Publiczne, Rachunkowość Budżetowa.

PROGRAM:

 1. Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:
 • należności krótkoterminowe i długoterminowe,
 • nadpłaty,
 • zaległości,
 • przedawnienia,
 • należności sporne i wątpliwe.
 1. Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności i kosztów upomnień – terminy, zasady; odsetki a kary. Zmiany stawek niektórych odsetek.
 2. Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców (40/70/100 euro) – zasady, ewidencja.
 3. Odpisy aktualizujące należności budżetowych – zasady, ewidencja.
 4. Windykacja należności – krok po kroku – ewidencja:
 • upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne,
 • wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy – należności cywilnoprawne,
 • kontrahent w likwidacji, upadłości
 • postanowienia komornicze
 • zakończenie postępowania egzekucyjnego
 • koszty egzekucji.
 1. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:
 • umorzenie należności,
 • odroczenie terminu płatności,
 • rozłożenie zaległości na raty.
 1. Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych.
 2. Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, remontów:
 • ewidencja księgowa,
 • klasyfikacja budżetowa.
 1. Wydatki niewygasające.
 2. Zobowiązania finansowe, w tym wymagalne – pojęcie, zasady prowadzenia ewidencji analitycznej. Zaangażowanie.
 3. Odsetki od zobowiązań wymagalnych – ewidencja.
 4. Powiązanie i rozliczanie dochodów i wydatków z budżetem.
 5. Dochody i wydatki w sprawozdawczości budżetowej – najczęstsze błędy i nieprawidłowości.
 6. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.
 7. Pytania.