PROWADZĄCY:

freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

PROGRAM:

 1. Podstawy prawne dochodzenia należności z zakresu tzw. pomocy socjalnej, a mianowicie ustaw: ustawy pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o systemie oświaty, o dodatkach mieszkaniowych oraz o dodatkach energetycznych, rozporządzenia dobry start i innych.
 2. Obowiązek dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych i wydatków z pomocy społecznej w świetle dyscypliny finansów publicznych.
 3. Pozycja wierzyciela oraz jego obowiązki.
 4. Egzekucja administracyjna świadczeń realizowanych przez urząd pracy a delikty odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 5. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego.
 6. Czynności wierzyciela, w tym obowiązki informacyjne, upomnienie, zawiadomienie o zagrożeniu wpisem do Rejestru Należności Publicznoprawnych. Koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Obowiązki wierzyciela należności pieniężnych.
 7. Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji administracyjnej, tytuł wykonawczy oraz informacja wierzyciela o zobowiązanym.
 8. Postępowanie egzekucyjne w administracji a egzekucja administracyjna.
 9. Ponowny tytuł wykonawczy, kolejny tytuł wykonawczy, dalszy tytuł wykonawczy, zmieniony tytuł wykonawczy, informacja wierzyciela o istotnych zdarzeniach wpływających na postepowanie egzekucyjne.
 10. Zasady współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego oraz dłużnika zajętej wierzytelności. Formy współpracy, w tym postanowienie jako podstawowe orzeczenie w postępowaniu egzekucyjnym.
 11. Poszukiwanie majątku zobowiązanego.
 12. Środki prawne w postepowaniu egzekucyjnym: sprzeciw, zarzut, skarga, skarga na przewlekłość postępowania, zażalenie, inne.
 13. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego oraz umorzenie postępowania egzekucyjnego.
 14. Możliwość dobrowolnego wykonania obowiązku dochodzonego w drodze egzekucji administracyjnej – pozycja prawna wyręczyciela egzekucyjnego.
 1. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Przesłanki i powinności wierzyciela.