Wstęp do szkolenia:

W dniu 5 sierpnia 2022 roku została uchwalona ustawa o dodatku węglowym. Proponowana regulacja ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych. Proponowane wsparcie finansowe w postaci dodatku węglowego wspomoże budżety domowe oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego. Z kolei ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadza dodatki dla gospodarstw domowych w zależności od korzystania z innych paliw niż węgiel.

PROWADZĄCY:

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE (wykonanych ponad 40 audytów projektów środków z UE); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego, autor  ponad 180 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego  i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego, które ukazały się m. in. w Rachunkowości Budżetowej, Gazecie Samorządu i Administracji, Vademecum Podatkowo – Księgowym, Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, Finansach Publicznych), autor 30 poradników  i książek z zakresu prawa podatkowego, audytu wewnętrznego oraz egzekucji administracyjnej; trener  i wykładowca (m. in. trener i wykładowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz  wielu firm szkoleniowych.

PROGRAM:

 1. Zakres podmiotowy ustawy o dodatku węglowym i w zakresie innych dodatków dla gospodarstw domowych – osoby uprawnione – kto może otrzymać świadczenie? Świadczenia dla obywateli RP i obcokrajowców.
 2. Zakres przedmiotowy ustawy o dodatku węglowym – definicje: gospodarstwo domowe, źródło ciepła. Zmiany w zakresie zasady: jeden adres – jeden dodatek !!!!
 3. Postępowanie wnioskowe – złożenie wniosku, wniosek złożony elektronicznie. 
 4. Zmieniona zasada otrzymania dodatku węglowego – „kto pierwszy ten lepszy”!!!
 5. Organ właściwy do prowadzenia postępowania, procedowanie wniosku, prowadzenie postępowania, weryfikacja informacji podanych we wniosku. Obszary weryfikacji złożone wniosku o wypłatę dodatku!!!
 6. Obowiązek sporządzenia wywiadu środowiskowego – jako dokumentu rozstrzygającego wątpliwości; skutek odmowy udziału w sporządzeniu tego wywiadu!!!
 7. Termin rozpatrywania wniosku a termin wypłaty, prawidłowy sposób obliczania terminu. Nowy termin rozpoznania wniosku i wypłaty dodatku !!!
 8. Ile jest czasu na wypłatę dodatku węglowego a ile na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych ???
 9. Aplikacja mobilna do składania wniosków o dodatek !!!!
 10. Upoważnienia do prowadzenia postępowań, informacja RODO.
 11. p.a. w postępowaniu, informacja, decyzja, wezwania. Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.a.
 12. Odpowiednie stosowanie przepisów o świadczeniach rodzinnych w jakim zakresie i w jakim zastosowaniu?
 13. Wpływ otrzymanych świadczeń na inne uprawnienia systemów zabezpieczenia społecznego.
 14. Koszty obsługi zadania.
 15. Rozliczenie dotacji, w tym odpowiedzialność związana z rozliczeniem dotacji.
 16. Zmiany w innych ustawach, w tym wyłączenie dodatku węglowego z egzekucji administracyjnej.
 17. Sposób procedowania wniosków w oparciu o dokonaną zmianę przepisu – zasada wnioski nie rozpatrzone – rozpatrujemy wg. nowych przepisów!!!
 18. Odpowiedzi na pytania.