PROWADZĄCY:

Doświadczony wykładowca z zakresu prawa pracy. Prowadzi kursy i szkolenia z prawa pracy w wielu ośrodkach szkoleniowych w Polsce. Dzieli się swoją wiedzą ze słuchaczami nie tylko wiedzą teoretyczna ale również praktyczną.

PROGRAM:

 1. Ogólne zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej – podział dokumentacji pracowniczej
 2. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej a data zawarcia stosunku pracy
 3. Kontynuacja dokumentacji pracowniczej / obowiązek założenia nowej dokumentacji pracowniczej – szczególne przypadki
 4. Skierowanie na badania – pesel czy data urodzenia, archiwizacja skierowań i orzeczeń lekarskich
 5. Dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę i pracownika – dane obowiązkowe i dane tylko za zgodą kandydata/pracownika (telefon prywatny, e-mail, osoba do kontaktu w razie wypadku, książeczka wojskowa, dane rodziny)
 6. Dane osobowe a ZFŚS – dane szczególnie wrażliwe
 7. Kopiowanie i przechowywanie dokumentów w dokumentacji pracowniczej – jakie dokumenty mamy prawo kopiować a jakie dokumenty przyjmujemy od pracownika tylko do wglądu
 8. Forma i warunki umowy o pracę – problemy z określeniem miejsca świadczenia pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dane osoby zastępującej w umowie na zastępstwo, czym są przyczyny obiektywne zawarcia kolejnej umowy o pracę
 9. Wypowiedzenie zmieniające/ porozumienie zmieniające – jakim dokumentem możemy zmienić rodzaj umowy o pracę – kryteria doboru pracowników do zwolnień grupowych lub wypowiedzenia zmieniającego
 10. Archiwizacja w aktach osobowych wypowiedzenia zmieniającego w przypadku nie złożenia i złożenia odmowy przyjęcia nowych warunków umowy o pracę
 11. Świadectwo pracy – termin wystawienia, sprostowanie, duplikat, odpis, kopia, Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, archiwizacja świadectwa pracy – szczególne przypadki
 12. Część D Akt osobowych – archiwizacja dokumentów, zacieranie kary po roku nienagannej pracy
 13. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – główny podział
 14. Ewidencji czasu pracy, czy można prowadzić ją w papierze i elektronicznie
 15. Ewidencja czasu pracy dla pracowników pracujących zdalnie
 16. Urlopy wypoczynkowe a inne nieobecności w pracy – miejsce archiwizacji dokumentacji
 17. Karta wynagrodzeń – czy dokumentacja płacowa prowadzona i archiwizowana jest wyłącznie z postaci elektronicznej
 18. Ewidencja odzieży roboczej przez kogo jest prowadzona i gdzie archiwizowana
 19. Sposoby potwierdzania obecności w pracy przez pracowników pracujących zdalnie
 20. Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej – podwójny obowiązek informacyjny dla pracowników
 21. Przechowywanie dokumentów wytworzonych elektronicznie w przypadku prowadzenia papierowych akt osobowych
 22. Dokumenty, które nie powinny być archiwizowane w Dokumentacji pracowniczej (PIT2, zwolnienia chorobowe, potrącenia komornicze itp.)
 23. Warunki przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
 24. Dokumentacja związana z wprowadzeniem pracy zdalnej – wniosku, oświadczenia, zgody
 25. Dokumentacja związana z wprowadzeniem badania trzeźwości – miejsce archiwizacji protokołu z badania
 26. Nowe wzory umów o pracę na okres próbny – dodatkowe obowiązkowe zapisy w sytuacji kontynuacji zatrudnienia oraz zapisy obligatoryjne
 27. Informacji o warunkach zatrudnienia zgodnie z przepisami kodeksu pracy 2023 – przykładowe zapisy