PROWADZĄCY:

Administratywista – doświadczony wykładowca – od marca 1990 r. szkoli  samorządy terytorialne i administrację rządową, w tym z tematyki dotacji. Autor lub współautor  blisko 35 publikacji książkowych z tematyki prawnej finansów publicznych. Autor książek w tematyce finansowej szczegółowych sfer zadaniowych administracji samorządowej, jak np.  oświata, planowanie przestrzenne, kultura, kultura fizyczna, ochrona środowiska i przyrody. Autor szeregu  artykułów i opracowań w postaci  elektronicznej z tematu pomocy publicznej, dotacji udzielanych z budżetu państwa (oraz z budżetu samorządu, organizacji administracji publicznej, kontroli administracji, dyscypliny  finansów publicznych.

PROGRAM:

Szkolenie to jest autorskie, które jest wynikiem prac nad prawem w tym zakresie, oraz wniosków i uwag, które się nasunęły się podczas napisanych publikacji jak również z opracowań powstałych w związku z udziałem w akademickich badaniach naukowych.

I. Część ogólna wstępna.

1.1. Dotacja – jako szczególny wydatek budżetu (określenie, rola dotacji, rodzaje dotacji w przepisach ustawowych, znaczenie definicji w przełożeniu na dotacje dla instytucji kultury,),

1.2. System prawa dotacyjnego – struktura, przedmiot, źródła, potrzeba orientacji ze strony donatora i beneficjenta;

1.3. Dotacja w uchwale budżetowej, w planie finansowym urzędu (starostwa) oraz w wieloletniej prognozie finansowej. Dotacja w planie finansowym instytucji kultury

1.4. Wydatki dotacyjne budżetu w klasyfikacji budżetowej, w tym klasyfikacja dotacji dla instytucji kultury

1.5. Istota rozliczania dotacji, jako czynność beneficjenta i czynność donatora (wykorzystanie dotacji wg. art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych);

II. Usytuowanie działalności kulturalnej (w tym działalności Instytucji kultury – „IK”) w demokratycznym państwie prawa.

2.1. Działalność kulturalna: (1) według Konstytucji R.P., (2) według art. 3 ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej, (3) jako działalność pożytku publicznego, (4) kiedy działalność kulturalna jest działalnością gospodarczą – w rozumieniu prawa konkurencji UE, wsparcie działalności kulturalnej IK –  jako „pomoc publiczna” w rozumieniu art. 107 ust. 1 i art. 108 ust. 3 TfUE, (4) reguły prowadzenia tzw. „pobocznej działalności kulturalnej”;

2.2. Prowadzenie działalności kulturalnej jako – zadanie własne obowiązkowe każdego z trzech stopni samorządu terytorialnego (JST) z art. 9 ust. 2 ustawy o działalności kulturalnej – (1) źródła prawa dotyczącego określenia zadań JST, form ich realizacji w tym ich finansowania; (2) ustrojowa kategoryzacja zadań publicznych JST oraz cech wspólnych zadaniom własnym obowiązkowym; (3) cechy i konsekwencje zadań własnych obowiązkowych; (4) standardy prawne „obowiązkowości” zadania prowadzenia działalności kulturalnej przez JST – jako obowiązkowy cel, efekt, rezultat osiągany przez JST (co jest „obowiązkowe”, miara obowiązkowości);

2.3. Formy realizacji zadań kulturalnych samorządu: (1) czynności organizatorskie wobec własnych IK wg. art. 9 ust. 1 ustawy; (2) zasilanie działalności kulturalnej IK środkami finansowymi z art. 12 ustawy; (3) wydatki bezpośrednie-rzeczowe budżetu JST na zadania i przedsięwzięcia kulturalne; (4) współpraca JST z NGO w tym model zlecenia zadania/projektu udzielania dotacji celowych na zasada i w trybie z ustawy o działalności pożytku publicznego, możliwość wsparcia NGO za pomocą pożyczek i poryczeń; (5) formy współdziałania między JST – powierzanie zadań (np. działań biblioteki powiatowej), wspólne IK i ich finansowanie, stowarzyszenia JST w tym przynależność do zrzeszeń międzynarodowych; (6) bezpośrednia współpraca z IK innej JST lub z państwową IK;

2.4. Rodzaje i granice prawne „samodzielności-swobody” IK wobec organizatora – (1) s. doboru zadań efektów dla działalności statutowej; (2) s. finansowa, (3) s. majątkowa., (4) s. pracowniczo-kadrowa, (5) s. ustrojowa-wewnętrzna-regulaminowa;

III. Ustrój finansowy oraz prawa do majątku Instytucji Kultury.

3.1. Obecny model gospodarki finansowej IK – (1) geneza, (2) źródła prawa, (3) podstawowe reguły gospodarki finansowej IK oraz przepisy je ustanawiające; (4) znaczenie przepisów aktu założycielskiego IK oraz przepisów statutowo-regulaminoaywch IK:

3.2. Znaczenie osobowości prawnej Instytucji kultury w świetle przepisów: (1) 3 ustaw samorządowych, (2) Kodeksu cywilnego, innych regulacji prawa prywatnego (np. prawa autorskie i pokrewne, prawa pracy), (3) prawa gospodarczego, (4) prawa podatkowego,
(5) ustawy o rachunkowości – tzw. amortyzacja maajątku;

3.3. Reguły gospodarki finansowej IK według wskazanych przepisów (1) ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych –sprawozdawczość IK, udział IK w czynnościach organów JST w zakresie przedłożenia  budżetowego, przedłożenia informacji półrocznej, przedłożenia sprawozdawczo-absolutoryjnego, danych do raportu o stanie JST, (2) przepisów ustawy o rachunkowości; (3) prawa podatkowego procesowego-formalnego; (4) przepisów ogólnych prawa pracy oraz przepisów pracowniczych IK w tym w zakresie wynagrodzenia;

3.4. Prawa IK do zajmowanych nieruchomości, niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej (1) jako problem regulacyjny prawa IK- osoby prawnej rozwiązywane doraźnie od 1990-1998 r.; (2) regulacja uwłaszczeniowa dla państwowych i samorządowych instytucji kultury z art. 202 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jako zarządzających nieruchomościami 5.12.1990 r. nabycie praw z mocą wsteczną, tryb i forma tytułu do wpisu prawa IK do ksiąg wieczystych  (3) pierwotne wyposażenie instytucji kultury  w nieruchomości na zasadach ogólnych art. 51 i 56 ustawy o gospodarce nieruchomościami, niemożliwe do zastosowania, jeśli doszło do z mocy prawa uprzedniego uwłaszczenia na podstawie art. 202 ustawy o gospodarce nieruchomościami;

3.5. Znaczenie prawa własności (lub użytkowania wieczystego) IK do nieruchomości: (1) możliwość pozyskiwania przychodów własnych (jako właściciel lub użytkownik wieczysty); (2) możliwość dysponowania prawem do nieruchomości jako formą zabezpieczenia zobowiązań zwrotnych (dłużnych), jako np. dla kredytu zaciąganego jako „wkład własny” lub „prefinansowanie” w związku z uzyskaniem środków pomocowych z UE lub innej pomocy bezzwrotnej zagranicznej; (3) na potrzeby uzyskiwania uprawnień w zakresie prawa budowlanego (budowa, modernizacja, obowiązki dysponenta obiektu budowlanego; (4) w związku z rachunkowością – księgi finansowe, inwentaryzacja, amortyzacja;

3.6. Konsekwencje udzielenia IK „prawa użyczenia nieruchomości” (art. 710 i nast. K.c.) dla gospodarki finansowej JST (organizatora) oraz dla ustroju finansowego i rachunkowości w IK (oddawanie do korzystania osobom trzecim, ponoszenie zwykłych kosztów utrzymania rzeczy, skutki poniesienia nakładów – art. 712i 713 K.c);

3.7. Tryb postępowania – celem uporządkowanie (prostowanie) prawa IK do nieruchomości przekazanej w użyczenie, w sytuacji, gdy uprzednio IK, z mocy prawa uwłaszczyła się na tej nieruchomości na podstawie art. 202 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nabywając prawo z dniem wpisu do rejestru instytucji kultury;

IV. Dotacja podmiotowa dla instytucji z budżetu organizatora.

4.1. Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora – w nawiązaniu do jej charakterystyki według definicji ogólnej dotacji oraz definicji dotacji podmiotowej – znaczenie definicji dla interpretacji przepisów tytułu dotacyjnego z art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności kulturalnej;

4.2. Przeznaczenie dotacji podmiotowej i zgodne z prawem, jej wykorzystanie przez instytucję kultury;

4.3. Planowanie wydatków na dotację podmiotową w budżecie organizatora i planie finansowym urzędu (starostwa);

4.4. Forma aktu organizatora o przyznaniu dotacji podmiotowej dla konkretnej instytucji kultury;

4.5. Przekazywanie środków dotacji podmiotowej, zgodne z zasadami wykonywania wydatków budżetu;

4.6. Problem ustalenia terminy, trybu i formy rozliczenia dotacji podmiotowej wobec urzędu (starostwa) i jego kierownika (propozycja dotycząca treści dobrowolnie zawieranego porozumienia o terminach przekazywania środków dotacyjnych oraz trybu rozliczenia ich wydatkowania);

4.7. Ewidencja oraz rozliczenie dotacji podmiotowej

4.8. Zasady i tryb zwrotu środków dotacji podmiotowej do budżetu organizatora;

4.9. Wysokość kwotowa dotacji podmiotowej na działalność kulturalną – dowolna (uznaniowa), czy określona przepisami prawa

4.10. Dotacja podmiotowa (od 2012 r.) – jako możliwe źródło pokrycia kosztów działalności statutowej IK „innej niż działalność kulturalna” – wysokość, forma przyznania i tryb i termin przekazania, zaplanowanie w budżecie w prawidłowo dobranej podziałce rozdziałowej działu klasyfikacji budżetowej, przeznaczenie, rozliczenie, proponowania treść porozumienia wypełniającego braki przepisów dotyczących przekazania środków i rozliczenia dotacji;

V. Instytucja kultury, jako przedsiębiorca i beneficjent pomocy publicznej.