PROWADZĄCY:

Administratywista – doświadczony wykładowca – od marca 1990 r. szkoli  samorządy terytorialne i administrację rządową, w tym z tematyki dotacji. Autor lub współautor  blisko 35 publikacji książkowych z tematyki prawnej finansów publicznych. Autor książek w tematyce finansowej szczegółowych sfer zadaniowych administracji samorządowej, jak np.  oświata, planowanie przestrzenne, kultura, kultura fizyczna, ochrona środowiska i przyrody. Autor szeregu  artykułów i opracowań w postaci  elektronicznej z tematu pomocy publicznej, dotacji udzielanych z budżetu państwa (oraz z budżetu samorządu, organizacji administracji publicznej, kontroli administracji, dyscypliny  finansów publicznych.

PROGRAM:

I. Część ogólna.

  • Dotacja – jako szczególny wydatek budżetu
  • System prawa dotacyjnego – struktura i źródła
  • Niestanowiące dotacji środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej
  • Dotacja w uchwale budżetowej, planie finansowym urzędu (starostwa) oraz w wieloletniej prognozie finansowej
  • Dotacje w klasyfikacji budżetowej wydatków
  • Rozliczanie dotacji przez beneficjenta – zagadnienia ogólne
  • Rozliczanie dotacji w organie (problem źródła regulacji)
  • Cztery ustawowe przesłanki zwrotu dotacji, zasada wyłączności ustawy w ustanawianiu nowych przesłanek zwrotu (art. 253)
  • Krótki opis znamion czynów deliktowych dyscypliny finansów publicznych związanych z naruszeniem prawa dotacyjnego;
  • Dotacje na zadania wieloletnie oraz dopuszczalność przyznania dotacji w starym roku budżetowym z wypłatą w nowym roku budżetowym
  • Windykacja należności z tytułu zwrotu dotacji oraz możliwość udzielania ulg w tym zakresie.
  • Dodatkowe warunki i tryb udzielania dotacji stanowiącej pomoc publiczną (bezpośrednio stosowane wymogi prawa UE, krajowe przepisy proceduralne, zapisy o warunkach pomocy publicznych w uchwałach trybowych)
  • Formy pokrewne wsparcia osób trzecich niestanowiące dotacji (Wydatki transferowe budżetu JST nie będące dotacją – prawnie przewidziana dopuszczalność udzielenia darowizny z budżetu JST, wydatki bezpośrednie budżetu JST jako forma wsparcia nie będąca dotacją)

II. Udzielenie, rozliczanie i kontrola dotacji z budżetów samorządów (Wybrane tytuły dotacyjne):

  • Dotacje dla samorządowej instytucji kultury (rodzaje, podstawa prawna, organ udzielający, wykorzystanie, rozliczanie, najczęściej stwierdzane nieprawidłowości)
  • Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego (rodzaje, podstawa prawna, organ udzielający, wykorzystanie, rozliczanie)
  • Dotacje oświatowe dla osób fizycznych i osób prawnych (rodzaje podstaw obliczania dotacji, ustalanie podstawowej kwoty dotacji i wskaźnika zwiększającego, wykorzystanie dotacji na wydatki beneficjenta, rozliczenie dotacji, kontrola wykorzystania dotacji, elementy treści uchwały prawa miejscowego, najczęściej stwierdzane nieprawidłowości)
  • Dotacje z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (zakres podmiotowy i przedmiotowy, treść uchwały prawa miejscowego)
  • Dotacje dla OSP (gotowość bojowa oraz pozostałe zadania statutowe OSP, w tym kultura i kultura fizyczna – podstawa prawna udzielania, zakres dotacji, rozliczanie)
  • Dotacje na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dotychczasowe i nowe orzecznictwo, czy można udzielać dotacji na wydatki bieżące, uchwała o dotacjach finansujących wydatki inwestycyjne, dotowanie wydatków dokonanych przed zawarciem umowy, uwzględnianie prawa pomocy publicznej, dopuszczalność warunkowania zwrotu dotacji od tzw. „trwałości efektu ekologicznego”)
  • Dotacje dla spółek wodnych i Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie
  • Dotacje z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (konkurs ofert, zasady i tryb udzielania małej dotacji, oferta, umowa, sprawozdanie beneficjenta, kontrola wykonywania zadania, najczęściej stwierdzane nieprawidłowości)
  • Dotacje dla klubów sportowych na finansowanie rozwoju sportu (dwutorowość dotowania klubów sportowych, uchwała organu stanowiącego, kontrola wykonywania zaleconego zadania, orzecznictwo RIO, WSA i NSA)
  • Dotacje dla prywatnych żłobków, klubów dziecięcych oraz podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów
  • Dotacje w zakresie zdrowia publicznego.

III. JST – jako beneficjent dotacji.

  • Źródła prawa
  • Tytuły dotacyjne dla JST (szczególne przepisy o pomocy finansowej)
  • Zwrot dotacji przez JST na rzecz budżetu lub państwowego funduszu celowego
  • Dofinansowanie JST nie będące dotacją.

IV. Podsumowanie.