PROWADZĄCY:

Radca prawny specjalizujący się w zakresie tematyki finansów publicznych, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w szczególności w obszarach:

– prawnej obsługi (od 2006) jednostek sektora finansów publicznych,

– dyscypliny finansów publicznych (dwudziestoletni staż jako członek Komisji Orzekających oraz Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji),

– nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego (od 1998 członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej), wpisany na listę ekspertów Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Jest autorem bądź współautorem publikacji książkowych oraz licznych opracowań dotyczących zarówno obszarów finansów publicznych jak i bezpośrednio ich dyscypliny. Przewodniczący bądź członek w kolegiach redakcyjnych tytułów poruszających tematykę odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ponadto Przewodniczący komitetu organizacyjnego oraz członek Rady Programowej cyklu Ogólnopolskich Konferencji „Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych” organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

PROGRAM:

 1. Prawne granice planowania wydatków publicznych w formie dotacji.
 2. Charakterystyka dotacji –rodzaje dotacji i ich podstawowy podział (celowe, przedmiotowe, podmiotowe), szczególne zasady rozliczania dotacji. Kto rozstrzyga o podstawach wydatków dotacyjnych – udzielanie dotacji na tle linii podziału kompetencyjnego rada – wójt.
 3. Zasady ujmowania dotacji w planach finansowych, budżetowe ramy ograniczające planowanie i wykonywanie wydatków publicznych w formie dotacji (m. in. wyodrębnienie rodzajowe grup wydatków: wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe – inwestycyjne, klasyfikacja budżetowa dotacji).
 4. Zakres i tryb udzielania dotacji na tle statusu jej beneficjenta: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
 5. Ustawa jako podstawa udzielania z budżetu dotacji. Znaczenie przepisów wykonawczych na tle realizacji zakresu dotowania wynikającego z tytułu ustawowego. Charakterystyka ścieżek legislacyjnych dotacji o „rozproszonym” (zróżnicowanym zadaniowo) przedmiocie dotowania oraz dotacji jednorodnych (określone zadanie publiczne).
 6. Schematy dokumentacji źródłowej stanowiące podstawę realizacji zadania publicznego w formie dotacji na tle kolejnych sekwencji: wniosek – rozstrzygnięcie wniosku – umowa – rozliczenie dotacji. Formy i zasady współpracy pomiędzy udzielającym dotacji a beneficjentem. Czynności weryfikacji wniosku (oferty) podmiotu ubiegającego się o otrzymanie dotacji.
 7. Zasady udzielania dotacji na tle zróżnicowania systemu finansów publicznych. Przegląd systemów dotowania (różnice i podobieństwa) w obszarach, m. in.: finansowania działalności pożytku publicznego, ochrony zabytków, finansowanie kultury fizycznej i sportu, dotacji dla OSP, finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska, dotacje dla jednostek oświatowych.
 8. Typowe naruszenia prawa w obszarze dotacji – prezentacja ustaleń kontrolnych oraz wyroków sądów administracyjnych, analiza przyczyn powstawania nieprawidłowości.
 9. Kryteria kontroli wykorzystania dotacji z uwzględnieniem problematyki podstaw merytorycznej weryfikacji wykorzystania dotacji, w tym problematyka sprawozdań składanych przez podmioty otrzymujące dotacje.
 1. Obowiązki podmiotu dotującego na tle dyspozycji ustawy o finansach publicznych na etapie rozliczenia dotacji:
 • podstawy identyfikacji obowiązków podmiotu zlecającego realizację zadań publicznych oraz beneficjenta otrzymującego wsparcie finansowe ze środków publicznych (w tym czynności weryfikacji oferty podmiotu ubiegającego się o otrzymanie dotacji),
 • dotujący oraz beneficjent dotacji na tle sfery kontroli i oceny realizacji zadania; kryteria kontroli wykorzystania dotacji z uwzględnieniem problematyki podstaw merytorycznej weryfikacji sprawozdań składanych przez podmioty otrzymujące dotacje;
 1. Ustawowe przesłanki zwrotu dotacji przez beneficjenta: zwrot niewykorzystanej dotacji, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez dotującego, pobranej bez podstawy prawnej bądź w nadmiernej wysokości.
 2. Postępowanie w sprawie zwrotu dotacji. Podstawy udzielania ulg w spłacie należności z tytułu dotacji. Egzekucja należności z tytułu dotacji.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Szczególne uwarunkowania odpowiedzialności związane z  dotacjami, w tym:
 • charakterystyka czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych wraz ze wskazaniem typowych obszarów zagrożeń, identyfikowanych na podstawie orzecznictwa organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych dotyczących dotacji (art. 8, 9 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych)
 • przykłady naruszenia dyscypliny finansów publicznych w świetle problematyki: przekazania dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielania, nierozliczenia w terminie przekazanej dotacji, niedokonania w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości,
 • sankcje za niezgodne z prawem dysponowanie środkami publicznymi w zakresie dotyczącym dotacji.
 1. Podstawy karnej odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawa w zakresie planowania i wykonywania wydatków publicznych w formie dotacji.
 2. Odpowiedzi na pytania zgłoszone przez uczestników szkolenia.