PROWADZĄCY:

Od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą  dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych. Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu  rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne.

Uwaga! Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach szkoleniowych  m.in. wybrane wzory pism, w tym: nowy wzór upomnienia z pouczeniem, wzory pism kierowanych do organu egzekucyjnego, oraz wzór procedury wewnętrznej dot. obowiązków wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

PROGRAM:

1. Ogólna charakterystyka świadczeń pomocy społecznej pobranych nienależnie:

– kiedy mamy do czynienia ze świadczeniem nienależnie pobranym?

– w jaki sposób określane są świadczenia nienależnie pobrane?

– decyzje administracyjnych wydawane osobom, które  pobrały nienależne świadczenia i są  zobowiązane  do ich zwrotu (m.in. decyzje z ustaw: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o dodatkach mieszkaniowych, o systemie oświaty).

– czy decyzja stwierdzająca nienależnie pobrane świadczenie oznacza automatycznie obowiązek zwrotu takiego świadczenia?

– czy decyzja nakazująca zwrot nienależnego świadczenia jest decyzją odrębną od decyzji ustalającej nienależne świadczenie?

– czy w przypadku wydania decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenie zawsze należy żądać zwrotu świadczenia?

– odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (od kiedy i jakie odsetki  liczyć? Czy w każdym przypadku nienależnego świadczenia należy naliczać odsetki?)

  1. Wybrane zagadnienia dotyczące stosowania ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej:

– czy wolno umorzyć w całości lub w części nienależnie pobrane świadczenie?

– czy wolno stosować ulgi w postaci odroczenia terminu zwrotu lub rozłożenia na raty nienależnie pobranego świadczenia?

– czy wolno stosować ulgi w spłacie nienależnie pobranych świadczeń po wszczęciu postępowania egzekucyjnego?

–  czy wolno i kiedy odstąpić od dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń?

– kiedy przedawnia się prawo do  wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia?

– kiedy przedawniają się należności wynikające z decyzji o zwrocie nienależnych świadczeń?

– co przerywa bieg terminu przedawnienia zwrotu nienależnego świadczenia z pomocy społecznej?

– co ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia w przypadku zgonu świadczeniobiorcy?

– czy w przypadku gdy spadkobiercy świadczeniobiorcy nie przeprowadzają postępowania spadkowego może/musi to zrobić OPS?

  1. Egzekucja administracyjna nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej i innych świadczeń podlegających zwrotowi – zagadnienia ogólne:

– ośrodki pomocy społecznej jako wierzyciele nienależnie pobranych świadczeń,

– pozycja prawna wierzyciela (OPS) przy egzekucji nienależnie pobranych świadczeń,

– ustalenie właściwości miejscowej organu egzekucyjnego,

– jakie upoważnienia powinni posiadać pracownicy OPS podpisujący upomnienia i tytuły wykonawcze?

– czy TW wystawiony przez OPS powinien podpisać wójt czy kierownik/pracownik OPS-u i jakim podpisem?

– aplikacja AK-Signer – nowe narzędzie do podpisywania i wysyłki dokumentów elektronicznych e-TW, e-ZW (skąd porać aplikację? czy jest obowiązek pobrania aplikacji? jakie warunki musi spełnić użytkownik aby korzystać z aplikacji?)

  1. Czynności wierzyciela (OPS) poprzedzające wszczęcie egzekucji administracyjnej:

– omówienie aktualnego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych,

– działania informacyjne wierzyciela – kiedy stosować? W jakiej formie? Sposób i cel dokumentowania.

– upomnienie – kiedy musi być wystawione? Jaka jest minimalna kwota kiedy upomnienie musi być wystawione?

– aktualne zasady przedawnienia kosztów upomnienia (kiedy przedawniają się koszty upomnienia doręczone od 20 lutego 2021r. a kiedy koszty wynikające z upomnień doręczonych przed 20 lutego 2021r.? (przedstawienie praktycznych przykładów liczenia terminów przedawnienia).

-zmiana zasad przedawnienia kosztów upomnienia wynikająca z ustawy z dnia 9 marca 2023r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?

– czy w przypadku wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń upomnienie musi być zawsze wystawione i doręczone świadczeniobiorcy?

–  obligatoryjne elementy upomnienia (kto określa wzór upomnienia?, treść pouczeń, konsekwencje braku poinformowania wierzyciela lub/i organu egzekucyjnego o zmianie miejsca zamieszkania, czy upomnienie musi być podpisane?),

– koszty upomnienia – czy koszty upomnienia zawsze muszą być zapłacone?(np. świadczeniobiorca zwraca nienależne świadczenie po wysłaniu upomnienia ale przed jego odbiorem, zwrot nienależnie pobranego świadczenia w tym samym dniu co doręczone upomnienie?

– czy wierzyciel musi informować organ egzekucyjny o przedawnieniu kosztów upomnienia?

  1. Wystawianie i kierowanie do egzekucji administracyjnej elektronicznego tytułu wykonawczego – zmiany e-TW (m.in. rozszerzenie danych zobowiązanego o imiona rodziców):

– W jakim terminie od doręczenia upomnienia powinien być wystawiony tytuł wykonawczy?

– Omówienie aktualnego wzoru TW i prawidłowego wypełnienia -wybrane elementy, m.in. pouczenie dla małżonka zobowiązanego o prawie sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym, sposób przesłania do organu egzekucyjnego.

– Elektroniczny tytuł wykonawczy – e-TW – jak prawidłowo wypełnić? Omówienie wybranych elementów tytułu wykonawczego – na co zwrócić szczególną uwagę?

-Omówienie najczęściej występujących błędów w sporządzaniu tytułów wykonawczych (jak prawidłowo określić odsetki w tytule wykonawczym?, jaką datę doręczenia upomnienia wskazać w przypadku podwójnego awizo?).

-Czy i kiedy wierzyciel powinien załączyć do przekazywanego tytułu wykonawczego informację dodatkową?

– Upoważnienie do podpisywania TW w tym podpis elektroniczny – w jaki sposób uzyskać dostęp do elektronicznego podpisu? kto może podpisywać TW podpisem elektronicznym?

-Konsekwencje dla wierzyciela nieprawidłowo sporządzonego elektronicznego TW.

-Czy w przypadku nieprzyjęcia TW  przez aplikację e-TW należy poprawić czy wystawić nowy TW (jaki numer czy dotychczasowy czy nowy, data wystawienia, data naliczenia odsetek i.t.p.)

  1. Wybrane – istotne dla wierzyciela – zagadnienia z przebiegu postępowania egzekucyjnego w administracji:

– Moment wszczęcia postępowania egzekucyjnego – zmiana przepisów ( rozróżnienie pomiędzy wszczęciem postępowania egzekucyjnego i wszczęciem egzekucji).

-Badanie dopuszczalności przystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny (przesłanki i konsekwencje dla wierzyciela nie przystąpienia do egzekucji, co wierzyciel może zrobić po otrzymaniu zawiadomienia o nieprzystąpieniu do egzekucji?).

-Obowiązki wierzyciela w zakresie współdziałania z organem egzekucyjnym.

-W jakich sprawach wierzyciel musi niezwłocznie informować organ egzekucyjny i w jakiej formie? Nowe dane w zawiadomieniach wierzyciela wysyłanych do organu egzekucyjnego.

– Nowy (obowiązek stosowania od 1 stycznia 2023r.) elektroniczny formularz zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego -e-ZW (jak wypełnić? Które informacje wierzyciel musi przekazać do organu egzekucyjnego korzystając z formularza e-ZW? W jakim terminie przekazać e-ZW do organu egzekucyjnego? Kto podpisuje e-ZW? Czy e-ZW musi podpisać ta sama osoba, która podpisała e-TW?)

-Jakie mogą być konsekwencje nieterminowego poinformowania organu egzekucyjnego np. o wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela?

– Sposoby płatności egzekwowanych należności (czy osoby nie będące zobowiązanymi mogą zapłacić egzekwowaną należność za zobowiązanego?).

  1. Zmienione zasady ponownego wszczęcie postępowania egzekucyjnego:

– Czy i w jaki sposób można ponownie wszcząć egzekucję administracyjną po uprzednim  umorzeniu postępowania?

-Wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji (zakres informacji przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego, dalszy lub dotychczasowy TW jako podstawa ponownego wszczęcia egzekucji).

-Wprowadzenie nowej instytucji – skierowanie przez wierzyciela lub organ egzekucyjny do zobowiązanego wezwania o wyjawienie majątku (forma wyjawienia majątku). Jak postąpić w przypadku gdy zobowiązany nie reaguje na wniosek o wyjawienie majątku?

-Zawiadomienie organu egzekucyjnego o ponownym wszczęciu egzekucji administracyjnej (dochodzenie kosztów egzekucyjnych powstałych w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym w toku ponownie wszczętej egzekucji).

  1. Fundamentalne zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie kosztów egzekucyjnych:

-Istotny wzrost kosztów egzekucyjnych (określenie maksymalnej wysokości opłat egzekucyjnych, opłata manipulacyjna, nowy katalog wydatków egzekucyjnych).

– Kiedy koszty egzekucyjne pokrywa wierzyciel?

– Co wierzyciel może zrobić aby ograniczyć przypadki ponoszenia kosztów egzekucyjnych?

-Czy i na jakich zasadach koszty egzekucyjne należne od wierzyciela mogą być umorzone?

– Aktualne zasad przedawnienia kosztów egzekucyjnych.