PROWADZĄCY:

Wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor  i współautor kilkudziesięciu pozycji książkowych ( w tym: aktualna z 2023r. „Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku  w instytucjach kultury” Wydawnictwo C.H. Beck ) oraz publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Prowadzi FORA Audytorów, Skarbników, Przewodniczących Rad. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

PROGRAM:

 1. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury- wyjaśnienia.
 2. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w Instytucji Kultury- w tym:
 • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności – KSR- nr 7,
 • plany finansowe Instytucji Kultury.
 1. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych– schematy księgowań z wyjaśnieniami z uwzględnieniem podatku VAT:
 • przychody: własne, międzyokresowe – przykłady ewidencji,
 • przychody zewnętrzne (z uwzględnieniem podatku VAT):

-dotacje podmiotowe – ewidencja, przeznaczenie, rozliczenie na przestrzeni okresów;

-celowe na wskazane zadania i programy – pozyskanie, ewidencja, rozliczenie;

-celowe inwestycyjne – pozyskanie, ewidencja, rozliczenie, w tym: rozliczanie zadań inwestycyjnych: na środki trwałe, WNiP oraz wyposażenie – na przykładach;

 • pozostałe przychody operacyjne – sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe – COVID-19), Kary, grzywny – ewidencja, księgowanie, dochodzenie, odpisy aktualizacyjne, ujęcie w Rb-N, – problemy Bibliotek po kontroli,
 • koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat).
 1. Wpływ kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów oraz NKUP na podatek dochodowy- wybrane zagadnienia w podatku dochodowym od osób 
 2. Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych- zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 – wyliczenie przykładu.
 3. Zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 za 2023r.- wyliczenie przykładu.