PROWADZĄCY:

Psycholog, oligofrenopedagog i terapeuta EEG Biofeedback. Ukończyła kurs Terapii Ręki oraz Trening Umiejętności Społecznych i Trening Kontroli Złości. Od 2008 roku pracuje również jako wykładowca i trener. Swoje umiejętności trenerskie zdobywałam szkoląc kadrę zarządzającą organizacji pozarządowych (WTZ), placówek oświatowych, pielęgniarki i położne oraz kadrę pedagogiczną żłobków, przedszkoli i szkół. Od 16 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, w tym również z dziećmi z niepełnosprawnościami prowadząc warsztaty w zakresie, w jakim tego potrzebują. Od 2013 roku prowadzi gabinet psychologiczny ukierunkowując swe działania na pomoc dziecku i rodzinie poprzez konsultacje, poradnictwo psychologiczne i zajęcia terapeutyczne. Dla chcących zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze oferuję warsztaty Kompetencji Rodzicielskich, szkolenia i prelekcje dla rodziców/opiekunów, również tych w pieczy zastępczej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu treningów relaksacyjnych, dla osób przeciążonych pracą, o niskich kompetencjach w radzeniu sobie ze stresem. Prowadzi wiele szkoleń online jak również jest autorką wielu artykuł i nagrań w tym zakresie.

PROGRAM:

  1. Uwaga i pamięć – uwaga „dłutem pamięci”.
  2. Pojemność uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym – między normą, a zaburzeniem.
  3. Stopnie nieuwagi u dzieci i ich konsekwencje psychologiczne.
  4. Zaburzenia koncentracji uwagi – objawy i postępowanie w ADD.
  5. Nadpobudliwość psychoruchowa, a zaburzenia uwagi.
  6. Zaburzenia uwagi u dzieci lękowych.
  7. Strategie pracy z dziećmi z zaburzeniami uwagi.
  8. Metoda EEG Biofeedback i Brain Boy Universal – sposoby wzmacniania koncentracji uwagi u dzieci.