PROWADZĄCY:

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Wykładowca akademicki i doświadczony trener szkoleń z zakresu tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych, a także rachunkowości budżetowej oraz kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, doręczeń elektronicznych i nowej koncepcji systemu klasyfikacyjnego (zrealizowane blisko cztery tysiące godzin pracy trenerskiej w zakresie szkoleń dla pracowników podsektora samorządowego i rządowego. Ponadto, realizuje projekty szkoleniowe i doradcze w sferze przedsiębiorstw w zakresie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przeprowadza zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur kontroli zarządczej, polityki rachunkowości, a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor artykułów w prasie branżowej „Finanse Publiczne” oraz „Rachunkowość budżetowa”.

PROGRAM:

 1. Ustawa o finansach publicznych a ustawa o rachunkowości wraz z aktami wykonawczymi wpływającymi na proces rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Wydatek budżetowy:
  a) klasyfikowanie wydatków – klasyfikacja budżetowa,
  b) wydatek budżetowy a koszt – zasada kasowa i zasada memoriałowa,
  c) system upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych,
  d) możliwe warianty ponoszenia wydatków budżetowych – realizacja zadań statutowych jednostki siłami własnymi, zleceniem zewnętrznym, powierzeniem realizacji zadania,
  e) etapy ewidencji kosztów i wydatków w księgach rachunkowych jednostki – plan, zaangażowanie, zobowiązanie, wydatek,
  f) rozliczanie wydatków budżetowych z budżetem – zasady terminy.
 5. Dochody budżetowe:
  a) klasyfikowanie dochodów – klasyfikacja budżetowa, źródła dochodów,
  b) dochód budżetowy a przychód– zasada kasowa i zasada memoriałowa,
  c) uprawnienie do pobierania dochodów budżetowych,
  d) etapy ewidencji przychodów i dochodów w księgach rachunkowych jednostki – przypis należności, pobranie dochodu,
  e) rozliczanie dochodów budżetowych z budżetem – zasady, terminy.
 6. Majątek trwały w jednostce budżetowej.
 7. Zasady dysponowania majątkiem przez jednostkę budżetową.