PROWADZĄCY

Specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego. Autorka artykułów, praktyk, szkoleniowiec w dziedzinie finansów publicznych oraz
rachunkowości.

PROGRAM:

 1. Podstawowe obowiązki w zakresie organizacji gospodarki kasowej w jednostce.
 2. Odpowiedzialność kasjera – procedury przyjmowania i przekazywania obowiązków w zakresie gospodarki kasowej.
 3. Podstawowa dokumentacja kasowa – wystawianie, przyjmowanie, ewidencja i rozliczanie przychodów i rozchodów – przykładowe księgowania.
 4. Zasady udzielania, ewidencjonowania oraz rozliczania zaliczek pracownikom (stałe, jednorazowe – przykładowe księgowania).
 5. Pogotowie kasowe – zasady funkcjonowania, ewidencja i rozliczanie.
 6. Pomieszczenie kasy – wymogi, wyposażenie i zabezpieczenie.
 7. Ewidencja środków pobranych, a nieodebranych przez upoważnioną osobę.
 8. Formy, zasady i terminy pobierania opłaty targowej.
 9. Obowiązek dokonywania czynności kontrolnych – osoby uprawnione, sposób dokumentowania.
 10. Inwentaryzacja kasy – niedobory/nadwyżki, sposób postępowania, przykłady księgowań różnic inwentaryzacyjnych, przykładowy protokół.
 11. Inwentaryzacja kasy w czasie COVID – 19 (warunki zmiany metody inwentaryzacji).
 12. Gospodarka kasowa w świetle naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 13. Błędy popełniane w obszarze gospodarki kasowej i sposoby ich zapobiegania.
 14. Zasady ewidencji, rozliczania i kontroli druków ścisłego zarachowania.
 15. Rodzaje druków ścisłego zarachowania (czeki, arkusze spisu z natury, kwitariusze przychodowo – ewidencyjne, opłaty targowe, KP, KW, itp.).
 16. Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania – terminy, metody, częstotliwość i przykładowe zarządzenie.
 17. Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania.
 18. Upoważnienia do pobierania druków ścisłego zarachowania (stałe/jednorazowe).
 19. Rejestry upoważnień do pobierania druków ścisłego zarachowania.
 20. Protokoły przyjęcia, inwentaryzacji i likwidacji druków ścisłego zarachowania.
 21. Działania, jakie należy podjąć w przypadku kradzieży, zaginięcia bądź zgubienia druków ścisłego zarachowania.
 22. Podstawy prawne.
 23. Przykładowa instrukcja w sprawie gospodarki drukami ścisłego zarachowania.
 24. Przykładowe zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej.
 25. Dyskusja.